Asia >จีน
กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – หลงเซิ่น 6 วัน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG

กุ้ยหลิน – หยางซั่ว หลงเซิ่น

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 
โปรแกรมพิเศษ**** นาขั้นบันไดหลงเซิ่น

โชว์ Dream Like Lijiang และโชว์ดีที่สุด  แพงที่สุด อลังการที่สุดของกุ้ยหลิน ผู้แสดงกว่า 600 ชีวิต

หยางซั่ว –ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียงช้อปปิ้งถนนซีเจีย

นาขั้นบันไดซีเหมิน หลงเซิ่นสวนซวนซาน- เขาเหยาซาน –เจดีย์เงินเจดีย์ทอง

ล่องเรือชมเขางวงช้าง —ถ้ำเงิน- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

6 วัน 4 คืน **** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว****

            ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเมนูเผือก ปลาตุ๋นเบียร์ ปลาแม่น้ำ

กำหนดการเดินทาง   18-23 พฤศจิกายน 54    17,900  บาท พร้อมค่าทิปไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

วันแรก           กรุงเทพฯ กุ้ยหลิน

19.00 .          พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 - 4  เคาน์เตอร์ Fของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

22.00 น.           นำท่านเหิรฟ้าสู่กุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ PG821

 

วันที่สอง         กุ้ยหลิน –เขาเหยาซาน – สวนซวนซาน –โรงงานผ้าไหม 

01.45 น.           ถึงสนามบินกุ้ยหลิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่กุ้ยหลิน WESTERN HILL HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (1)

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง  จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (2)

หลังจากนั้นนำท่านสู่ สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายว่า เขาทะลุ ตั้งอยู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหลิน มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณนี้ประกอบด้วยภูเขาและแม่น้ำซึ่งมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่คนละฝากกับเขางวงช้าง จึงสามารถมองเห็นเขางวงช้างได้จากที่นี้ นำท่านชมถ้ำเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงามมีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (3)

พักที่กุ้ยหลิน WESTERN HILL HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม         กุ้ยหลิน – นาขั้นบันได – หมู่บ้านชาวจ้วง –ร้านบัวหิมะ -หมู่บ้านจำลองซ่งเฉิน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่หลงเซิ่น (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละชนกลุ่มน้อย ถึงหลงเซิ่น นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได  ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันไดหลงเซิ่น ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋   แถบหมู่บ้านเหอผิง  เนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดู เหมือนเจดีย์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆ มันช่างอัศจรรย์ยิ่ง  

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางที่ภัตตาคาร (5)

หลังจากนั้นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวจ้วงที่หมู่บ้านชาวจ้วง ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน  (ประมาณ 3 ช.ม.)  จากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533  ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว  จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “ เมืองจำลองซ่งเฉิน “   ของกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ที่สวยงามไม่แพ้หางโจว ชมการแสดงโชว์วัฒนธรรม ต่างๆ เมืองจำลองซ่งเฉิน ที่สวยงาม

พักที่กุ้ยหลิน WESTERN HILL HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่             กุ้ยหลิน -หยางซั่ว –ถ้ำเงิน–ร้านมีด- ล่องแม่น้ำหลีเจียง – อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย โชว์หลิวซานเจี่ย

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

พาท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว  เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ตรม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์

นำท่านชม ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถ้ำเงิน  ระหว่างทางแวะชมร้านมีด สินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ เหมาะเป็นของฝาก

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางที่ภัตตาคาร (8)

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก  และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก  นำท่านเดินทางสู่ถนนฝรั่งให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูก  เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ ถนนซีเจีย ตลาดปิดประมาณตีสอง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (9)

ก่อนนอนคืนนี้ นำท่านสู่ อัฒจรรย์ ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด The Impression Of Liu Sanjie  ตำนานแม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง หลิวซานเจี่ยที่มีชื่อ  เสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน   การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย จางอวี้โหมว ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานวามงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่าสินค้าแห่งการท่องเที่ยวหากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม

พักที่ หยางซั่ว NEW WEST STREET   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า    กุ้ยหลิน  - ล่องเรือชมเขางวงช้าง –ร้านชา – ร้านไข่มุก – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินโชว์ Dreamlike

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

นำท่านล่องเรือชมเขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว  จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน

 กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (11)

จากนั้นนำท่านชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด และให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุก  จากนั้นจากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น หล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า ซีกัวซวงแก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า ปู้สิงเจียถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (12)

*หลังอาหารท่านจะได้ชมการแสดงโชว์กายกรรมพื้นเมืองของกุ้ยหลิน...Dream Like Lijiang สีสันการแสดงตระการตาน่าชม*

23.30 น.           ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน  เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

 วันที่ 6           สุวรรณภูมิ

02.35 น.           เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  (PG) เที่ยวบิน PG822

04.15 .          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ(เช้ามืด 23/11)

***************************************************************************************************

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ                                                   

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน                   

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี               ลดท่านละ               1,000  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี               ลดท่านละ                 2,000  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่ม                           ท่านละ                 4,000  บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม            

                                             1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดโปรแกรม           

                                             2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน

                                             3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน

                                             4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                                             5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

                                             6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

                                             7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

                                             8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

                                             9. แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม            

                                             1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

                                             2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

                                             3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

                                            

เอกสารในการยื่นวีซ่า

1.          หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

2.          รูปถ่ายปัจจุบัน -2นิ้ว 1รูป รูปสีไม่เกิน 3 เดือน (ห้ามตกแต่งด้วยคอมฯ, สติกเกอร์)

3.          ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ

4.          ในกรณีต้องยื่นวีซ่าด่วนต้องเพิ่มจากราคาทัวร์

วีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่ม 800 บาท

วีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่ม 1,200 บาท

***พาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่บริษัท***

Asia >จีน
- กวางเจาแฟร์ บินตรง 4วัน โดยสายการบินไทย
- จางเจียเจี้ย 6วัน 5 คืน สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
- ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 6 วัน 4 คืน
- ปักกิ่ง สายการบินแอร์ไชน่า 5 วัน 3 คืน
- ตะลุยปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ UL
- ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน แอร์ไชน่า CA
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน แอร์เอเซีย FD
- เหมาลำ ฉางซา ตามรอยอวตาร์ จางเจียเจี้ย 6 วัน แอร์เอเซีย
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 242
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,189
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY