Asia >จีน
กุ้ยหลิน 5 วัน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG

 บินตรง   กุ้ยหลิน – หยางซั่ว -อาบน้ำแร่

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG  
หยางซั่ว –ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ช้อปปิ้งถนนซีเจีย

กุ้ยหลินสวน CLASSIC LIU SAN JIE- เขาเหยาซาน –เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง —ถ้ำหยงฟุ- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

พิเศษ จินจงซานบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ และเมืองจำลองซ่งเฉิน

*** ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG***

5 วัน 4 คืน **** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว****

อาหารพิเศษ **ปลาอบเบียร์,เป็ดปักกิ่ง,เผือกคริสตัล,ขาหมูร่ำรวย                                      

        

กำหนดการเดินทาง          15 – 19 .ค. / 22 – 26 ก.ค.                 ราคา     13,900  บาท

29.ค. / 5, 19 ส.ค. 54                             ราคา    15,900  บาท

12 – 16 ส.ค. 54                                         ราคา    16,900  บาท

 

วันแรก        กรุงเทพฯ กุ้ยหลิน

19.30 .        พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 - 4  เคาน์เตอร์ Fของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

22.00 น.        นำท่านเหิรฟ้าสู่กุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ PG821

 

วันที่สอง      กุ้ยหลิน –สวนLIU SAN JIE – โรงงานผ้าไหม – จินจงซาน – ถ้ำหยงฟุ –อิสระพักผ่อนอาบน้ำแร่ธรรมชาติ

01.45 น.        ถึงสนามบินกุ้ยหลิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่กุ้ยหลิน WESTERN HILL HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (1)

นำท่านชม สวน Classic Liu San Jie  เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม มารำให้ทุกท่านได้ชม จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (2)

นำท่านเดินทางสู่ จินจงซาน เขตที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ เมืองใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม  ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก  นำท่านชม ถ้ำหยงฟุ  ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อย อิสระพักผ่อน แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์ และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยคะ สำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (3)

พักที่จินจงซาน  JIN ZHONG SHAN HOLIDAY   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม      จินจงซาน -หยางซั่ว –ร้านมีด – ถ้ำเงิน –ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) – ช้อปปิ้งถนนซ๊เจีย  

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

พาท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว  เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ตรม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์

นำท่านชม ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถ้ำเงิน  ระหว่างทางแวะชมร้านมีด สินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ เหมาะเป็นของฝาก

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางที่ภัตตาคาร (5)

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก  และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก  นำท่านเดินทางสู่ถนนฝรั่งให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูก  เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ ถนนซีเจีย ตลาดปิดประมาณตีสอง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6)

พักที่ หยางซั่ว NEW WEST STREET   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่          หยางซั่ว - กุ้ยหลิน –เขาเหยาซาน (กระเช้า )ร้านยาบัวหิมะ – โชDREAMLIKE LIJIANG

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

เดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน  จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง  นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคล  ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางที่ภัตตาคาร (8)

จากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533  ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว  จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (9)

*หลังอาหารท่านจะได้ชมการแสดงโชว์กายกรรมพื้นเมืองของกุ้ยหลิน...DREAM LIKE LIJIANG สีสันการแสดงตระการตาน่าชม*

พักที่กุ้ยหลิน  GUILIN  WESTERN HILL   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า        กุ้ยหลิน  - ล่องเรือชมเขางวงช้าง –ร้านชา – ร้านไข่มุก – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองจำลองซ่งเฉิน +โชว์นกจับปลา

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

นำท่านล่องเรือชม เขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว  จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน

 กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (11)

จากนั้นนำท่านชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด และให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุก  จากนั้นจากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น หล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า ซีกัวซวงแก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า ปู้สิงเจียถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (12)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “ เมืองจำลองซ่งเฉิน “   ของกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ที่สวยงามไม่แพ้หางโจว ชมการแสดงโชว์วัฒนธรรม ต่างๆ เมืองจำลองซ่งเฉิน ที่สวยงาม และชมโชว์นกจับปลาอันเป็นวิถีชีวิตริมน้ำของชนพื้นเมือง

23.30 น.        ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน  เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

02.35 น.        เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  (PG) เที่ยวบิน PG822

04.15 .        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

***************************************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ                                   

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน              

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี      ลดท่านละ          1,000  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี      ลดท่านละ            2,000  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ            4,000  บาท 

หมายเหตุ     เฉพาะวันเดินทาง 15 – 19กรกฎาคม  และ 22-26 กรกฎาคม 2554 ไม่มีราคาเด็กคะและไม่แจกของกำนัล

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

                     1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดโปรแกรม   

                     2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน

                     3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน

                     4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                     5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

                     6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

                     7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

                     8. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

                     9. แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม          

                     1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

                     2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

                     3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

                     4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า

·      หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

·      รูปถ่ายปัจจุบัน -2นิ้ว 1รูป รูปสีไม่เกิน 3 เดือน (ห้ามตกแต่งด้วยคอมฯ, สติกเกอร์)

·      ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ

·      ในกรณีต้องยื่นวีซ่าด่วนต้องเพิ่มจากราคาทัวร์

·      วีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่ม 800 บาท

·      วีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่ม 1,200 บาท

***พาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่บริษัท***

 

กรณีคณะออกเดินทางได้       1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

                                                2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                   3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

เงื่อนไขการจอง        

·      วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

·      แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ

·      พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย    

·      ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก      1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

                                    2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

                                    3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

                                    4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

***************************************************************************************************

 

Asia >จีน
- กวางเจาแฟร์ บินตรง 4วัน โดยสายการบินไทย
- จางเจียเจี้ย 6วัน 5 คืน สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
- ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 6 วัน 4 คืน
- ปักกิ่ง สายการบินแอร์ไชน่า 5 วัน 3 คืน
- ตะลุยปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ UL
- ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน แอร์ไชน่า CA
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน แอร์เอเซีย FD
- เหมาลำ ฉางซา ตามรอยอวตาร์ จางเจียเจี้ย 6 วัน แอร์เอเซีย
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 222
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,169
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY