Asia >อินเดีย&เนปาล
ฉลองปีใหม่ แสวงบุญ อินเดีย เนปาล 8วัน

โปรแกรมแสวงบุญ อินเดีย เนปาล
กัลกัตต้า – ปัตนะ 
 นาลันทา – ราชคฤห์ 
พุทธคยา – พารานาสี  สารนาถ – ลอยกระทง ล่องเรือแม่น้ำคงคา
พาราณาสี – สาวัตถีสาวัตถี – ลุมพินีกุสินารา – ไวสาลี  ปัตนะ

กำหนดวันเดินทาง   28 ธค 56 – 4 มค 57 
 
วันที่ หนึ่ง   28 ธค 56 กรุงเทพฯ - กัลกัตต้า – ปัตนะ - นาลันทา – ราชคฤห์
 
00.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้นระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
02.55 น. เดินทางสู่เมือง กัลกัตต้า  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน อินดิโก้  แอร์ เที่ยวบินที่  6E 078
04.00.น ถึงสนามบิน เมือง กัลกัตต้า (รอเปลี่ยนเครื่องเดินทางสู่ ปัตนะ )   *******บริการอาหารเช้า ที่สนามบิน*******
09.40.น เดินทางสู่เมือง ปัตนะ  โดยสายการบิน อินดิโก้  แอร์ เที่ยวบินที่  6E 339
10.45.น ถึงเมืองปัตนะ
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร.โรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่ นาลันทา ชมอดีตร่องรอย ..มหาวิทยาลัยนาลันทา พุทธศาสนาที่รุ่งเรืองโด่งดังที่สุดในโลก มีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุจำนวนหมื่น ซึ่งถูกทำลายโดยชาวมุสลิม เหลือแต่ซากปรักหักพัง และยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ชมพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตร ชม วัดเวฬุวัน ซึ่งถือเป็น วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้า และเหล่าพระสงฆ์สาวก ปัจจุบันยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของอินเดียจากนั้นนำท่าน สักการะ หลวงพ่อองค์ดำ ที่สักสิทธิ์ คำบูชาหลวงพ่อดำ อิติปิโส ภะคะวา กาฬะวัณณะพุทธะปฏิมัง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมาสาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ  ขอพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ พุทธบารมี สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงวรรณะองค์ดำ ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว จงมีอานุภาพ พลานุภาพ บุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ จงบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัว ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า จงชนะตลอด ปลอดภัยตลอด เจริญรุ่งเรืองตลอด ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิต มีพลานามัยที่สมบูรณ์ยิ่ง****.ใช้น้ำมันมพร้าวบริสุทธิ์สำถวายหลวงพ่อองค์ดำ****จากนั้น  เดินทางสู่ ราชคฤห์ ขึ้น เขาคิชกูฎ นมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และที่พระเทวทัต กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์ (การขึ้นเขาที่สูงชันระยะทางประมาณ 750 ม. เดินประมาณ 30  นาที รถยนต์ไม่สามารถขี้นได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ สำหรับท่านที่เดินไม่ไหว สามารถขึ้นโดยการนั่งเสลี่ยง ขึ้น-ลง แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อแขกให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา ) ชม  วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นสวนมะม่วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ถวายให้องค์พระพุทธเจ้า ในคราวที่พระเทวทัตประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่ และหมอชีวกโกมารภัจถวายการรักษา ณ อารามแห่งนี้  นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชม ถ้ำสุกรขาตา ตั้งอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏ เป็นสถานที่ซึ่งพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดแก่ทีฆนขปริพาชก ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรสถานที่นี้ พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนำท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา
ค่ำ เดินทางสู่ ที่พัก  Bodhgaya Regency Hotel หรือเทียบเท่า 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ
 
วันที่สอง   29 ธค 56  พุทธคยา
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม     
08.00 น. นำท่านนมัสการพุทธสถานที่สำคัญ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้  พระแท่นวัชระอาสน์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมสระมุจลินทร์ ฟังบรรยายความสำคัญของสถานที่ต่างฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ชม วัดนานาชาติ  เช่น วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดภูฏาณ และวัดไทยพุทธคยา วัดหลวงแห่งแรกของไทยในอินเดีย ซึ่งวัดแห่งนี้ได้จำลองแบบจาก วัดเบญจมบพิตร ทั้งภายนอก และภายใน เช่น องค์พระประธาน พระพุทธชินราช ชม บ้านนาง สุชาดา และ สถานเสี่ยงทายอฐิษฐาน ลอยถาดหลังจากเสวย ข้าว มุปายาสก่อนสำเร็จตรัสรู้..
ค่ำ เดินทางสู่ ที่พัก Bodhgaya Regency Hotel หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนอิสระ
 
วันที่สาม   30 ธค 56 พุทธคยา – พารานาสี- สารนาถ-ลอยกระทง ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พาราณาสี.และ สารนาถ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองสารนาถ ตั้งอยู่ทางเหนือของพาราณสี เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตมฤคทายวัน ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เสด็จเดินด้วยพระบาทจากพุทธคยา มาสู่ป่าอิสิปตมฤคทายวัน เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ นมัสการ เจาคันธีสถูป พระเจ้าอโศกมหาราช สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่พบปัญจวัคคีย์ ก่อนแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรก ชม ธัมเมกขสถูป สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นทรงบาตรคว่ำ  มีช่องรอบสถูปเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นจุดที่ทรงแสดง ธรรมจักกัปวัตนสูตร นมัสการ พระคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรกหลังจากที่ตรัสรู้  ชมสังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง 
เย็น ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวอินเดียถือว่าเป็นสายน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากสวรรค์ ใครได้อาบได้ดื่มกิน ถือเป็นมงคล และเป็นการชำระล้างบาปชมการอาบน้ำล้างบาปบูชาพระอาทิตย์ ชมการเผาศพริมฝั่ง แม่น้ำคงคาที่กว่า 3,000 ปี ไฟไม่เคยดับ นำท่าน ลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา                                                                             
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่พักที่ Hotel Pallavi International, Varanasi หรือเทียบเท่า
วันที่สี่     31 ธค 56 พาราณาสี – สาวัตถี
 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่ สาวัตถี
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                      
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองสวัตถีในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายในสมัยพุทธกาล โดยในสมัยนั้นเมืองสาวัตถีมีพระเจ้าปเสนทิโกศลปกครองร่วมสมัยกับพระเจ้าพิมพิสาร นอกจากนี้เมืองสาวัตถีนับว่าเป็นเมืองสำคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สำคัญ เพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด เพราะมีผู้อุปถัมภ์สำคัญ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เป็นต้น สาวัตถี ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สำคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือวัดเชตวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ถึง 19 พรรษา), บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (สถูป), บ้านบิดาขององคุลีมาล (สถูป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่น
ดินสูบ (หน้าวัดพระเชตวันมหาวิหาร), ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ เป็นต้น สักการะ พระคันธกุฎี  บ่อน้ำสรงขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า  แท่นที่เคยประทับแสดงพระธรรมเทศนาทุกเวลาเย็น  นอกจากนั้นยังมี กุฏิของพระอานนท์ พระสารีบุตร พระมหา โมคคัลลานะ พระองคุลีมาล และของพระสาวกอื่นๆ จากนั้นนำสักการะ อานันทโพธิ์  ต้นโพธิ์ที่พระอานนท์ปลูกไว้และมีอายุยืนยาวมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pawen Palace Hotel  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า 1 มค 57 สาวัตถี – ลุมพินี ( วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ณ สถานพระประสูติ..ถือเป็นวันมงคลยิ่ง )
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม    จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ลุมพินี     
***(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่เนปาล)***
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
File:Nepal DSCN2126a.jpgบ่าย จากนั้นนมัสการ ที่ประสูติของ ณ สวนลุมพินีวัน อดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่ระหว่าง กรุงกบิลพัสตุ์ และกรุงเทวหะ พระพุทธมารดา ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ และประสูติพระโอรส ณ สถานที่นี้ ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ มีต้นโพธิ์ วิหารมายาเทวี ชมหินสลักภาพประสูติ ชม เสาอโศก และสระโบกขรณี
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักค้างคืน Nan ‘It  Hotel   หรือ เทียบเท่า
 
วันที่หก 2 มค 57 ลุมพินี  (เนปาล) – กุสินารา
***(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่เนปาล)***
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารนำท่าน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เราจะไปกุสินารา ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาประมาณ 4  ชั่วโมง)     
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ กุสินารา ถึง กุสินารา นำท่าน นมัสการ ที่ปรินิพพาน ณ สาลวะโนทยาน เดิมเป็นอุทยานของมัลละกษัตริย์ มีสถูปและวิหารปรินิพพาน ชมต้นสาละ สัญลักษณ์ของสถานที่ปรินิพพาน นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่มีฉัตร 3 ชั้น ชมปรินิพพานวิหารพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขนาดใหญ่ นมัสการ มกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระ
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร น
ท่านเข้าสู่พักที่  Lotus Nikko HOTELหรือเที่ยบเท่า
 
วันที่เจ็ด  3 มค 57 กุสินารา – ไวสาลี - ปัตนะ
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารออกเดินทางสู่ เวสาลี หรือไพศาลี นครหลวงของแคว้นวัชชี หนึ่งในมหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล ตั้งอยู่บนฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำคันธกะพระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาที่ ๕ ณ กูฎาคารในป่ามหาวัน นครเวสาลี และในพรรษาสุดท้ายคือพรรษาที่ ๔๕ พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาที่เวฬุคามใกล้นครเวสา"เมืองเวสาลีนี้มีความสำคัญไม่แพ้เมืองนาลันทาที่เรากำลังจะเดินทางออกมาเช่นกัน  เป็นเมืองใหญ่หนึ่งในเจ็ดของอินเดียโบราณ เมืองเวสาลีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาสุดท้าย ตอนพระพุทธองค์เสด็จผ่านมายังเมืองนี้ ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า “อีกสามเดือนจากนี้ไป ตถาคตจะดับขันธ์ปรินิพพาน” หลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่เสด็จปรินิพพาน เมืองเวสาลี(ไวสาลี ไพสาลี) ที่เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีในสมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้ชาวเมืองรอดพ้นจากโรคห่า ที่มาของการสวดรัตนปริต นมัสการซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเหล่ากษัตริย์วัชชีได้รับแบ่งมาหลังถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน เที่ยวชม วัดไทยเวสาลี สระน้ำศักดิ์ของพระเจ้าลิจฉวี       
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หลังอาหาร.โรงแรม 
บ่าย เดินทางสู่ ปัตนะ 
18.30.น โดย สายการบิน อินดิโก้  แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ 6 E ..342 l กัลกัตต้า 
19.35.น…ถึงกัลกัตต้า (รอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน)
**********อาหาร เย็น ที่สนามบิน ตามอัธยาศัย ******
21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อินดิโก้  เที่ยวบินที่  6 E 77
 
วันที่แปด 4 มค 57   กรุงเทพฯ
01.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ “พร้อมความประทับใจ อิ่มบุญ  

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 15 ท่านขึ้นไป ( พัก โรงแรม )
ผู้ใหญ่ ท่านละ   39,900 บาท
เด็ก  2 – 12  ปี   เสริมเตียง  ท่านละ 35,900 บาท
เด็ก  2 – 12  ปี   ไม่เสริมเตียง  ท่านละ 32,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ   7,000 บาท  
 
อัตราค่าบริการรวม :
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน  อินดิโก้แอร์ 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายใน กัลกัตต้า – ปัตนะ – กัลกัตต้า
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าวีซ่า อินเดียและเนปาล 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ —ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย —ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่า 20 กิโลกรัมต่อท่าน
เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามใช้รูปสแกน หรือ print จากคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง sticker
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
การชำระเงิน
 • ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
   
เงื่อนไขการยกเลิก 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน การจราจรทางบก การจราจรทางน้ำโรงแรมที่พักในต่างประเทศ      เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้//บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ//หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น//บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ//รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม//ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว//กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ//มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้นหากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า///หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า อินเดีย
 • หนังสือเดินทางมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามใช้รูปสแกน หรือ print จากคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง sticker
 • โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
 • 1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .......................................................................
 • 2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ...........................
 • 3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...............................................................................................................
 • 4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................
 • ..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์  ..............................
 • โทรศัพท์บ้าน ............................................................. มือถือ ................................................................
 • 5. อาชีพปัจจุบัน .........................................................ตำแหน่ง ...........................................................
 • ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า ............................................................ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................
 • โทรศัพท์ที่ทำงาน ........................................................ โทรสาร ...........................................................
 • 6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     
 • ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
 • ชื่อ-นามสกุล ..................................................................วัน-เดือน-ปีเกิด ............................................
 • 7. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ ….................................................................
 • 8. ชื่อ – นามสกุล บิดา......................................................................สัญชาติ......................
 • 9. ชื่อ – นามสกุล มารดา..................................................................สัญชาติ........................

Asia >อินเดีย&เนปาล
- ฉลองปีใหม่ แสวงบุญ อินเดีย เนปาล 8วัน
- ฉลองปีใหม่ แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ตะลุยหิมะ เล่นสกี
- แคชเมียร์ - ทัจ มาฮาล 8 วัน 5 คืน อินดิโก้ แอร์ไลน์
- แพกเกจภูฏาน โดยสายการบินดรุกแอร์
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
โปรแกรมไปแสวงบุญ ยังมีหรือไม่ค่ะ ปี 58
ชื่อ : สุภาภรณ์    วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 05:32 น.
IP : 202.28.182.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 135
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,286
23 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Engine by MAKEWEBEASY