Asia >ดูไบ
ตุรกี ไม่มีเหงา 10 วัน สายการบินอียิปต์แอร์ MS

  ตุรกี ไม่มีเหงา 10 วัน 7 คืน

แวะเที่ยวอียิปต์ มหาปิรามิดพร้อมโชว์

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป "อิสตันบูล" เมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย

การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรมที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลก

เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง

ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมืองคัปปาโดเจีย

โดยสายการบิน Egypt Air ลำใหญ่สะดวก สบาย

พักระดับ 4 ดาว  เดินทางสบายๆ พักกรุงอิสตันบูล 2 คืน

กำหนดการเดินทาง  : 13-22 ตุลาคม 2554

วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.           คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  พบกันที่เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Row Q อาคารผู้โดยสารขาออก  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกแก่ท่าน

 

วันที่ 2       ไคโร – อิสตันบูล

02.15 น.      ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูลหรือ ในอดีตกรุงคอนสแตนติโนเปิลแห่งสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ ออกเดินทางโดย สายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961

06.30 น.      เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร

09.45 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่    MS737                          

13.00 น.      เดินทางถึงสนามบิน นานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนั้น

                   นำทุกท่านชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน ฮิบโปโดรมจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต    นำชม สุเหร่าสีน้ำเงิน  (BLUE MOSQUE)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1  .. 1609  ใช้เวลาสร้าง ทั้งหมด  7 ปี ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์       ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อ            เป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็น สุเหร่าของชาวอิสลาม 52 

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรม Golden Hill หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3       อิสตันบูล ชานัคคาเล่- AYVALIK

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                   นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบคาร์ดาแนลส์ จึงทำให้เมืองนี้เป็น           ศูนย์กลางการค้า ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป  นับตั้งแต่สุลต่าน        อาห์เม็ดที่2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452  ชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลป์        ลิโปลี  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ ดาแนลส์  เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก 

เที่ยง            ä รับประทาน 0แ อาหารเที่ยง ณภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้น นำนำทุกท่านสู่กรุงทรอย หรือ โทรจันอดีตที่เคยรุ่งเรือง เรื่องราวของความรักระหว่างเจ้าชายปารีสกับเฮเลน นำมาซึ่งสงครามระหว่างกรีก กับโทรจัน ปัจจุบันทรอยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง มีการจัดห้องแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก

                   ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พัก Grand Hotel Temizel หรือเทียบเท่า ä พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

 

วันที่ 4       เพอร์กามัม - คูซาดาซี     

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวก เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ นำท่านเยี่ยมชมเมือง ASKLEPION เป็นเมืองถูกปกครองโดยสมัยโรมัน สมัยที่ 2 เมืองนี้เป็นเมืองศุนย์กลางของการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไมล์เนอร์และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก เมืองนี้ยังเคยเป็นที่พำนักรักษาตัวของ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน กษัตริย์เฮเดรียน ที่แห่งนี้ประกอบด้วยโรงอาบน้ำ โรงละคร และน้ำพุใจกลางเมือง

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเข้าชม House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ชมคอมเพล็กซ์ ที่ประกอบด้วย ยิมเนเซียมเวดิอุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่าง ๆ สนามกีฬานี้สร้างขึ้นในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกม้า เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเอฟิซุสมาแต่ต้น ใช้จัดแข่งกีฬาหลายประเภท ทั้งมวยและมวย ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้         

จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ คูซาดาซี

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Batihan Hotel หรือเทียบเท่า ä พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

 

วันที่ 5       คูซาดาซี - เอฟฟิซุส  ปามุคคาเล่

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี 

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต

เที่ยง            ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)  เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมือง ฮีเยราโพลิส ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมันได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พักโรงแรม  Richmond Hotel หรือเทียบเท่า ä พร้อมรับประทานอาหารค่ำ หมายเหตุ    โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ ไปด้วย

 

วันที่ 6       ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง      เดินทางต่อไปยังเมือง คอนย่า นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปี 1273

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ / หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้องประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Peri Tower Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7       คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า

** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองคัปปาโดเจีย  เมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก  ชื่นชมกับการเดินทางที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่  และเมื่อวันเวลาผ่านไป  พายุ ลม ฝน  ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก  เนินเขา  กรวยหินและเสารูปต่างๆที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่เกอเรเม่ นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9  ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์  และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านลงไปชมนครใต้ดิน  ( Underground  City  of Derinkuyu or Kaymakli)  ซึ่งเป็นที่หลบ          ซ่อนตัวจากการรุกรานของข้าศึก พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ จากนั้นนำท่านสู่เดินทางสู่เมืองแองการ่า เมืองหลวงแห่งดินแดนอนาโตเลีย  ประเทศตุรกี นำท่านเข้าสู่ที่พัก Marinem Hotel หรือเทียบเท่า ä พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

 

วันที่ 8       แองการ่า – อิสตันบูล

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางออกจากเมืองแองการ่าสู่เมืองอิสตันบูล

                   เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล มหานคร 2 ทวีประหว่างเอเซียและยุโรป      

เที่ยง            ä รับประทานอาหารเที่ยง

                   จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน   ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า  อาทิ  เพชร 96 กะรัต,  กริชทองประดับมรกต,  เครื่องลายครามจากจีน, หยก, มรกต, ทับทิม และ เครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ  ได้เวลาอันสมควรนำท่านล่องเรือ ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส  ชม ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  เพราะ มีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง   ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเช็คอินที่โรงแรม Golden Hill หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ 9       อิสตันบูล – ไคโร- มหาปิรามิด -กรุงเทพฯ

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระกับการเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (SPICE MARKET) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองอิสตันบูล

14.00 น.      ออกเดินทางสู่ ไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ MS736

15.10       เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงไคโรเดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไคโรนัก เพื่อชม Sound & Light Show การแสดงแสง สี เสียง มหาปีรามิด    หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 3 พระองค์  ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ผ่านชมตัวสฟิงซ์”, อียิปต์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.45 น.      เหิรฟ้าอีกครั้งเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 958

 

วันที่สิบของการเดินทาง                     กรุงเทพฯ

14.00 น.      เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก****

อัตราค่าบริการ  52,500 บาท

อัตรานี้รวม

1.        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์  ชั้นประหยัด

2.        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3.        ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

4.        ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

5.        ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน

6.        ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

7.    ค่าวีซ่าประเทศตุรกี

8.    ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

9.   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

        (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.        ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง

2.        ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ

3.        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

4.        ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ

5.    ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน

6.    ค่าทิปมัคุเทศก์ไทยพร้อมท้องถิ่น  และ พนักงานขับรถในประเทศตุรกี โดยเฉลี่ย 3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ

หมายเหตุ

1.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

3.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

4.    บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี

5.    ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู

6.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

7.    ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศตุรกี

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)

 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้

*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศตุรกี

-            หนังสือเดินทางไทยเล่มจริงที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า

**ในกรณีที่มีเล่มเก่าไม่ต้องแนบมาป้องกันการสูญหายแต่รบกวนสำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางมาด้วย เช่น

 วีซ่าอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯลฯ *

-            สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และต่ออายุ (ถ้ามี) (ไม่ต้องขีดคร่อม)

-            สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของลูกค้า และ สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องขีดคร่อม)

-            รูปถ่ายสี  รูปปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

-            หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน วันลาหยุด และเงินเดือน (ประทับตราหน่วยงานหรือต้นสังกัดมาด้วยนะค่ะสำคัญมากๆ) หรือสำเนาทะเบียนการค้าในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งนามบัตรระบุอาชีพ ตำแหน่ง การงาน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

** ระบุอีเมล์ที่ทำงาน อีเมล์ส่วนตัว เบอร์โทรที่ทำงานและเบอร์โทรส่วนตัว เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า **

-            หนังสือรับรอง ฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร ที่ออกจากทางธนาคาร และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

-            หนังสือเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

-            ข้าราชการต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด(พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)พร้อมประทับตราต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

-            เด็กขอหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมประทับตราจากทางโรงเรียน(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

-            เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา  พร้อมทั้งมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย (ทำที่อำเภอ)

-            กรณีเป็นแม่บ้านต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย

*** ในกรณีที่ให้เอกสารมาเป็นภาษาไทย มีอัตราค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษฉบับละ 100 บาทถ้วน***

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัติวีซ่าเข้าประเทศตุรกี

1.    ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)ระบุคำนำหน้าชื่อ...................................................................................................................................

     ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................................................

** ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล รบกวนแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วยนะค่ะ **

2.  สถานภาพ 

Asia >ดูไบ
- ดูไบ 5วัน 3คืน โดยสายการบินเอมิเรดส์
- 5 วัน กัลฟ์แอร์โปรโมดูไบ
- ตุรกี ไม่มีเหงา 9 วัน 6 คืน มาฮานแอร์
- จอร์แดน 7 วัน สายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน RJ
- ตุรกี ไม่มีเหงา 10 วัน สายการบินอียิปต์แอร์ MS
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 214
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,161
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY