Asia>พม่า&กัมพูชา&ลาว
นครวัด นครธม เริ่มเชียงใหม่
 นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ

5 วัน 2 คืน  โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง  1-5 สิงหาคม 2555

วันแรก           เชียงใหม่-อรัญประเทศ

18.00 น            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถตู้ปรับอากาศ

แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง 

วันที่ 2           อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ - พนมบาเค็ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1)

08.00 น.           ถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบเจ้าหน้าที่รอต้อนรับที่จุดจอดรถตลาดโรงเกลือ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) ที่เมืองเสียมเรียบ

นำคณะเข้าพักผ่อนอิริยาบถ ณ ที่พัก Allson ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขว้างสุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี

17.30 น.           จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น เขาพนมบาเค็ง ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า ปราสาทพนมกันดาล (พนม=  ภูเขา , กันดาล = กลาง)  ต่อมาเรียกว่า พนมบาเค็งตามลักษณะของต้นบาแค็ง (คล้ายต้นมะขาม ) ที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขานี้ ชมพระอาทิตย์อัศดง ซึ่งท่านสามารถเห็น ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3)      

                        พักที่ Allson ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ 3           ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

หลังอาหาร เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลายนั้นดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเป็นเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) นำท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

13.00 น.         จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์ชัยวรมันที่ 7 ใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม  ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธม หรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย

18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)

พักที่ Allson ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4           เสียมเรียบช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะอรัญประเทศ – ตลาดโรงเกลือ – เชียงใหม่

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก เพื่อเป็นของกำนัลฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน สนุกสนานกับการต่อรองราคาตามอัธยาศัย

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)

13.00 น.           ออกเดินทางต่อสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต

16.30 น.           เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต–ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้แวะตลาดโรงเกลือ  ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ 

วันที่ 5           เชียงใหม่

04.00               ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ   7,500 สำหรับคณะ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)                      R ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้

R ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง                               R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

R ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ                  

R ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่านละ 1 ล้านบาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

T ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

T ค่าทิปไกด์ คนขับรถ

 

 

 

Asia>พม่า&กัมพูชา&ลาว
- พม่า 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
- นครวัด นครธม เริ่มเชียงใหม่
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 221
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,168
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY