Asia >จีน
ปักกิ่งครบสูตร 6 วัน 4 คืน สายการบิน Hainan Airlines (HU)

ปักกิ่งครบสูตร 6 วัน 4 คืน

สายการบิน  Hainan Airlines (HU)  

พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง สนามกีฬาโอลิมปิค 2008

กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน วัดลามะ 

ช้อปปิ้งจุใจ ศูนย์การค้าซื่อเม่าเทียนเจีย, ศูนย์การค้าหวังฝูจิ่ง, ตลาดรัสเซีย

พิเศษ ชมกายกรรมระดับโลกสุดตระการตา "กายกรรมปักกิ่ง"

 

เดินทาง 20-25,22-27 .ค./27 ต.ค. -1พ.ย.

วันแรก           กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.         คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณแถว Q สายการไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ข้อแนะนำ       ของเหลวทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น 

วันที่สอง         กรุงเทพฯ - กรุงปักกิ่ง – ผ่านชมตึก MOMA - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง -โรงงานผ้าไหม - กายกรรมปักกิ่ง

01.00 น.         บินลัดฟ้าไปยังกรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU 7930

             (โดยสารเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 777พร้อมบริการอาหารว่างบนเครื่อง/เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง)

06.45 น.          เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง ชมสนามบินใหม่ที่เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 มีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตรและใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา อาคารของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดส่องเข้ามาถึงและใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเช้าระหว่างเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง นำท่านผ่านชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล)      ของตึก “MOMA LINKED HYBID” สถาปัตยกรรมแห่งที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ บ้าน 2,500 หลัง ห้องชุด 700 ห้อง บนเนื้อที่ขนาด 1.6 ล้านตารางฟุต ถือเป็นตึกใหญ่สุดในโลก ที่มีการใช้ระบบชีวภาพในการทำความเย็นและให้ความอุ่น เพื่อรักษาอากาศทั้ง 8 ตึกให้คงที่ ในชั้นที่ 20 สร้างเป็นวงแหวนที่เชื่อมต่อกันทุกตึก  จากนั้นพาชมศูนย์รวมชาวจีน “จัตุรัสเทียนอันเหมิน” จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นผ่านประตูเข้าสู่นครโบราณหรือ “พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

กลางวัน                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        แวะชม “โรงงานผลิตผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง  

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! สุกี้มองโกล

                    หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ “กายกรรมปักกิ่ง” สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลกที่น่าประทับใจและหาชมได้ยาก ได้เวลาอันสมควร พาท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

            พักที่ BEIJING DAYS INN JOIEST HOTEL หรือเทียบเท่าéééé

วันที่สาม         พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – ผ่านชมสนามรังนก &ฟองน้ำ-โอลิมปิค 2008 – ศูนย์ใบชา ถนนหวังฝูจิ่ง

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมความงาม “พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญู และเรือหินอ่อน จากนั้นพาท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนที่ “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” พร้อมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาชมด้านนอกและแชะภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ภายในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับรังนก ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใสจากนั้นพาชิมชานานาชนิดที่ ศูนย์ใบชา ชาถือว่าเป็น Healthy drink หรือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะบรรดานักวิจัยค้นพบว่าในใบชานั้นประกอบไปด้วยสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลดอัตราการเสี่ยงของอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายในเซลล์ ช่วยกระตุ้นให้ระบบประสาทและร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยขยายขนาดหลอดเลือด และป้องกันโรคหัวใจตีบตัน ช่วยแก้กระหายและช่วยในการย่อยอาหาร ให้ท่านได้ลองเลือกชาที่เหมาะกับตัวเอง เช่นชาอวู่หลงเหมาะกับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้แรง หรือ ชอบทานเนื้อสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ   ชามะลิเหมาะกับผู้ที่ทำงานแบบใช้สมอง ต้องซีเรียสเครียดทั้งวัน หรือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องอ่านหนังสือเรียนจนดึกดื่น   ชาดอกไม้เหมาะกับผู้ที่ต้องนั่งทำงานทั้งวันไม่ค่อยได้ขยับเขยื้อนกายไปไหนและยังไม่ชอบออกกำลังกายด้วย

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! พลาดไม่ได้กับเมนูเป็ดปักกิ่ง รสต้นตำรับ

                        หลังอาหารค่ำให้ท่านได้เดินย่อยอาหารและชมบรรยากาศยามราตรีของเมืองปักกิ่งที่ประดับประดาด้วยแสงไฟที่สวยงาม และแสงสีของตึกอันแปลกตาที่ “ถนนหวังฟูจิ่ง” ถนนคนเดินในช่วงค่ำที่คึกคักที่สุดของปักกิ่ง แหล่งรวมสินค้านานาชนิด ทั้งผลไม้แห้ง, ขนม, ยาจีน, อาหาร และมีห้างสรรพสินค้ามากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าที่พัก

          พักที่ BEIJING DAYS INN JOIEST HOTEL หรือเทียบเท่าéééé

วันที่สี่             โรงงานหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – วัดลามะ – เป่าฟู่หลิง – ผ่านชมโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง  - THE PLACE

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ ร้านหยก โดยจะนำมาใช้ในพิธีการทางศาสนาและบูชาเทพเจ้าหลายพันปีมาแล้ว ชาวจีนมีความเชื่อว่า "หยก" เป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค จากนั้นพาท่านไปวัดใจพิชิตความยิ่งใหญ่กับ กำแพงเมืองจีน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศจีน มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ซึ่งสร้างขึ้นตามคำบัญชาของจักรพรรดิฉินซี แห่งราชวงศ์ฉิน ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ โดยพระองค์ได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้นถึงกว่า 12,700 ลี้ หรือประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปตามแนวกำแพงยักษ์แห่งนี้ จะรู้สึกได้ว่า กำแพงหมื่นลี้นี้ เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจสง่างาม  

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  มื้อพิเศษ! โกลเด้นจากัวร์

จากนั้นชม วัดยงเหอกง หรือ วัดลามะ กรุงปักกิ่งเป็นวัดพุทธศานาแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดวัดหนึ่งของจีน ก่อนที่จะกลายมาเป็นวัดนั้น เคยเป็นพระตำหนักของจักรพรรเดิ๋ยงเจิ้นแห่งราชวงศ์ชิงในขณะที่ยังทรงดำรง ตำแหน่งเป็นมกุฏราชกุมาร และจักรพรรดิ๋เฉียนหรงก็ทรงประสูติที่นี่ เนื่องจากเป็นสถานที่มีพระจักรพรรดิ์สององค์ประทับ  วัดยงเหอกงจึงถูกมองว่าเป็นปูชนียสถาน วัดนี้ในอดีต ใช้เป็นสถานที่ในการติดต่อระหว่างรัฐบาลราชวงศ์ชิง กับรัฐบาลของทิเบต สมัยนั้นผู้นำพุทธศาสนาทิเบตเมื่อมาเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิ์ จะพักที่วัดยงเหอกงนี้ ปัจจุบันที่นี่ยังเก็บรักษาโบราณวัตถุพุทธศาสนาแบบทิเบตไว้มากมาย ในจำนวนนี้แจกันทองก็คือโบราณวัตถุล้ำค่าชิ้นหนึ่ง นำท่านแวะชมยาครอบจักวาล เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส หลังจากนั้นนำท่านแวะชม โรงละครแห่งชาติปักกิ่ง ตั้งอยู่กลางนครปักกิ่ง ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต มีกำหนดเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2008 โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนี่ยม  ดูคล้ายกับทะเลสาบ ซึ่งผู้ออกแบบจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกอารามแบบโบราณ

จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "THE PLACE" ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

                        พักที่ BEIJING DAYS INN JOIEST HOTEL หรือเทียบเท่าéééé

 

วันที่ห้า           หอฟ้าเทียนถาน ร้านผีเซี๊ยะ ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนโบราณเยียนใต้เสียเจีย + ถนนบาร์โห่วห่าย ร้านไข่มุก ตลาดรัสเซีย

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน” ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผ่านชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) สมควรแก่เวลาท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง จากนั้นนำท่านแวะชม ผีเซี๊ยะ หรือ ผีชิว สัตว์มงคลของประเทศจีน เป็น เทพลก กวางสวรรค์มี 1 เขา มีปากไม่มีทวาร เชื่อกันว่าทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก ร้านค้าหรือธนาคารนิยมมีไว้ บูชาเพื่อเก็บกักเงินทองไม่ให้รั่วไหลขจัดสิ่งอัปมงคล ว่าเทพเซียนผีเซี๊ยะจะลงมาคุ้มครองและให้โชคลาภนับแต่นี้ไปอีก 20 ปี

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม ถนนเยียนใต้เสียวเจีย เป็นถนนโบราณที่สุดในปักกิ่ง ให้ท่านได้ชมบ้านเมืองและถนนแบบโบราณ และได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม ถนนบาร์โห่วไห่ เป็นถนนบันเทิงทั้งสาย จะมีร้านให้เลือกมากมายหลายสไตล์ ทั้งแบบนั่งทานอาหาร แบบมีดนตรีสด และแบบแดนซ์กระจายให้เลือกตามอัธยาศัยและอารมณ์สนุกของค่ำคืนนั้น ไม่ว่าจะเป็นร้าน Sex and the city, East Shore Live Jazz Caf?, Hai Bar, Hutong Bar, Buddha Bar, Regge Bar เป็นต้น นำท่านชมต่อยัง โรงงานไข่มุกน้ำจืด ชมสร้อยมุก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้า และนำท่านอิสระช้อปปิ้ง     กันต่อที่ “ตลาดรัสเซีย” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า , งานฝีมือ , เครื่องหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง 

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

พักที่ BEIJING DAYS INN JOIEST HOTEL หรือเทียบเท่าéééé

 

วันที่หก สนามบินใหม่กรุงปักกิ่ง กรุงเทพฯ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย พร้อมสัมภาระกระเป๋าเพื่อออก

10.10 น.          อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HU7995 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)

14.25 น.          เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

hghghghghghghghghg

 

หมายเหตุ

*        บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม

*        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

*        ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและภาษีน้ำมัน

*        การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมา

*        บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

*        บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ

*        หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*        บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆรายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามตามความเหมาะสมอัตรานี้รวม

*        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด                        

*        ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ(พักสอง/สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*        ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ                   

*        ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

*        ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ                

*        ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

*        ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯกรรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

*        ค่าน้ำหนักกระเป๋าในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท

*        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

*        ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

*        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

*        ค่าทิปวันละ 20หยวน/ท่าน (ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ)

เอกสารในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

1.        หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

(หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) 

2.        รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1 ½   หรือ  2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ (ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์)

กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

1.           ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

2.           ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

Asia >จีน
- กวางเจาแฟร์ บินตรง 4วัน โดยสายการบินไทย
- จางเจียเจี้ย 6วัน 5 คืน สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
- ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 6 วัน 4 คืน
- ปักกิ่ง สายการบินแอร์ไชน่า 5 วัน 3 คืน
- ตะลุยปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ UL
- ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน แอร์ไชน่า CA
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน แอร์เอเซีย FD
- เหมาลำ ฉางซา ตามรอยอวตาร์ จางเจียเจี้ย 6 วัน แอร์เอเซีย
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 274
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,221
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY