Asia >มัลดีฟส์
มัลดีฟส์ 4วัน 3คืน

มัลดีฟส์ เกาะสวรรค์ 4วัน 3คืน
เมืองหลวงบนเกาะมาเลย์ - จตุรัสกลางเมือง - พระราชวังเก่าของประธานาธิบดี
มัสยิด 
- สวนสาธารณะสุลต่าน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมัลดีฟ์
พร้อมกิจกรรมากมาย !!
 

ออกเดินทางได้ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ออกเดินทางวันที่ 14 มี.ค. - 17 มี.ค. 57
 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัลดีฟ์ (อาหาร -/-/เย็น)
 
07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น -- แถว - ประตู -- เที่ยวบินที่ PG711
09.25 น. เครื่องบินออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินมาเลย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง 15 นาที)
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินมาเลย์ เดินทางสู่สนามบินมาเลย์ เพื่อนำท่านเที่ยวชม เมืองหลวงบนเกาะมาเลย์ ซึ่งเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที (จากสนามบิน)เพื่อชมตลาดสด ซึ่งเป็นตลาดที่มีการค้าขายปลา (Fish Market) และผักผลไม้ (Local Market) ชมจตุรัสกลางเมือง (Republic Square) ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับธงชาติขนาดใหญ่ได้ จากนั้นชมพระราชวังเก่าของประธานาธิบดี (Mulee-aage) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1906 ชมบ้านพักประธานาธิบดี (The Presidential Palace) บ้านพักประจำตำแหน่งของประธานาธิบดี และใช้เป็นบ้านพักรับรองของบุคคลพิเศษระดับประเทศด้วย ชมทำเนียบประธานาธิบดี (The Presidential office) สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีในปัจจุบัน เป็นอาคารหลังใหม่ ชมมัสยิด (Huskuru Miskiiy) เป็นอาคารก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์ สร้างขึ้น
ใน
ช่วงศตวรรษที่ 17 อาคารหลังนี้สร้างโดยใช้ประการังมาสลัดเป็นลงดลายอันวิจิตร ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆ มายาวนานกว่า 400 ปีจนกระทั่งได้มีการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ที่สามารถจุคนได้ถึง 5000 คน และยังได้มีการก่อสร้างห้องสมุด และห้องประชุมขนาดใหญ่ จากนั้นชมสวนสาธารณะสุลต่าน และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมัลดีฟ์ (Museum & Sultan’s Park)  จากนั้นให้ท่านอิสระในการจับจ่ายซื้อของขวัญของฝาก โดยจะมีร้านรวงเล็กๆ น่ารักตั้งเรียงราย ซึ่งสามารถหาซื้อได้ในราคาถูก จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยเรือเร็วสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Suan Bau or La Brezza (Set Menu)
ที่พัก Centara Ras Fushi Resort & Spa (4*) http://www.centarahotelsresorts.com


วันที่สอง มัลดีฟ์ (อาหาร เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ Ocean Restaurant
อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมชายทะเล อาทิ การดำน้ำตื้น หรือการดำน้ำลึก การตกปลา และกิจกรรมต่างๆบนชายหาด ได้ตลอดทั้งวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Suan Bau or La Brezza (Set Menu)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Suan Bau or La Brezza (Set Menu)
ที่พัก Centara Ras Fushi Resort & Spa (4*) http://www.centarahotelsresorts.com


 
วันที่สาม มัลดีฟ์ (อาหาร เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ Ocean Restaurant (Buffet)
อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมชายทะเล อาทิ การดำน้ำตื้น หรือการดำน้ำลึก การตกปลา และกิจกรรมต่างๆบนชายหาด ได้ตลอดทั้งวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Suan Bau or La Brezza (Set Menu)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Suan Bau or La Brezza (Set Menu)
ที่พัก Centara Ras Fushi Resort & Spa (4*) http://www.centarahotelsresorts.com

วันที่สี่ มัลดีฟ์ – กรุงเทพฯ (อาหาร เช้า/-/-)
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ Ocean Restaurant
ช่วงเช้าให้ท่านอิสระกับกิจกรรมชายทะเล การดำน้ำตื้น หรือการดำน้ำลึก การตกปลา และกิจกรรมต่างๆบนชายหาด 
11.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก 
12.40 น.ออกเดินทางสู่สนามบินมาเลย์เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบิน PG712
19.00 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณ์ภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
ราคานี้รวม
1. ที่พักสำหรับ 3 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Oceans Restaurant 
2. เรือเร็ว (Speech Boat) ใช้รับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน และ โรงแรม   
3. บุพเฟ่ย์ สำหรับอาหารกลางวันและอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Oceans Restaurant หรือสำหรับอาหารเย็นแบบ Set menu ณ ห้องอาหาร Suan Bau (อาหารไทย) หรือ La Brezza (อาหารอิตาเลี่ยน)
4. ฟรี++ ครึ่งวันทัวร์เกาะมัลเลย์ พร้อมไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ**ในกรณีที่เที่ยวบินของท่าน เดินทางโดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ ทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดเที่ยวทัวร์เกาะมาเลย์ อันเนื่องจากเวลาเข้าและออกของเที่ยวบินไม่เอื้อยอำนวยให้จัดนำเที่ยวได้ แต่ทั้งนี้จะพิจารณาจากเวลาของเที่บวบินท่านเป็นที่ตั้ง
5. ฟรี++ Afternoon tea ณ Viu Bar ตั้งแต่ 10.00-24.00 น. (กรุณาสำรองที่นั่ง)
6. ฟรี++ Open Bar Service ณ Viu Bar หรือ Wave Pool Bar หรือ Giraavaru Lobby Bar พร้อมรับเครื่องดื่ม House Pouring brands wine (white, red and sparking), Beer, Alcoholic Beverages and cocktails of the day, Soft Drink and Mineral water ตั้งแต่ 11.00-24.00 น. (กรุณาสำรองที่นั่ง)
7. ฟรี++ อุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้น (Snorkeling) และอุปกรณ์ทางน้ำแบบไม่ติดเครื่องยนต์ อาทิ เรือแคนู, เรือถีบ, กระดานโต้คลื่น, วินเซริฟ์ เป็นต้น (กรุณาติดต่อจองอุปกรณ์ต่างๆ กับแผนกบริการลูกค้าที่โรงแรม)
8. ฟรี++ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม อาทิ Hatha Yoga, Tai Chi, Meditation, Pilates on Mat, Stretching Class, Animal Towel Folding (ท่านสามารถนำผ้าขนหนูกลับมาเป็นของที่ระลึก), Yogilates, Thai Boxing เป็นต้น (กรุณาติดต่อเพื่อเช็ตตารางเวลา และสำรองที่นั่ง กับแผนกบริการลูกค้าที่โรงแรม)
9. ฟรี+++ เชิญลิ้มชิมรส กับ ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ช่วงเวลา 18.30-19.30 น. (กรุณาสำรองที่นั่ง)
 
ราคานี้ไม่รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟ-กรุงเทพฯ
ราคาตั๋วของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 14200 บาท (H class) + YQ 4800 บาท 
(บินตรงกรุงเทพฯ-มัลดีฟ-กรุงเทพฯ และไม่มีบินวันอังคารและวันเสาร์)
ราคาตั๋วของสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 5000 บาท (T class) + YQ 3500 บาท 
(เครื่องบินจะแวะเปลี่ยนที่เมืองโคลอมโบ หรือเมืองมาดูลัย ในประเทศศรีลังกา)
**ทั้งนี้ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการตลาดของแต่ละสายการบิน ขอให้ท่านเช็คกับบริษัทฯที่เป็นตัวแทนของสายการบินโดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง**
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด และสปา
3. น้ำหนักกระเป๋าที่เกิน 20 กิโลกรัม (ระหว่างประเทศ)
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. กิจกรรมต่างๆ ในโรงแรม อาทิ ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก ตกปลา เป็นต้น
6. ในกรณีที่ท่านต้องการลิ้มลองอาหารรสเลิศที่เชฟ ทำพิเศษเพื่อคุณ (The Chef’s Choice Menu หรือ A La Carte จะต้องชำระเพิ่มตามมูลค่าของเมนูนั้น โดยท่านจะได้เงินคืน 40 USD ต่อท่านต่อวัน [กรุณาติดต่อตรง ณ ห้องอาหาร] )
7. Gala Dinner ในช่วงเทศกาล ซึ่งลูกค้าทุกท่านต้องชำระเพิ่ม
7.1 Christmas Eve (คืนวันที่ 24 ธันวาคม) : 2550 บาท
7.2 New Year Eve (คืนวันที่ 31 ธันวาคม) : 4000 บาท
 
เอกสารประกอบการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
  2. ทุกสัญชาติไม่ต้องทำวีซ่า ในการเดินทางเข้าประเทศมัลดีฟ
 
***ข้อกำหนด
  1. ในราคาข้างต้นสำหรับเริ่มจาก 2 ท่านเป็นต้นไป โดยสามารถออกเดินทางตามวันที่อยู่ในข้อกำหนดของราคาตั๋วของสายการบิน
  2. ราคานี้ทางบริษัทฯขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนราคาอันเนื่องจากค่าตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   เป็นต้น
  3. ในกรณีที่ท่านต้องการพักโรงแรมอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนด หรือช่สงเวลาอื่นจากที่กำหนด กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาทำการ
 
หมายเหตุ
  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีผู้เดินทางได้นำ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวในการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ นำสิ่งของห้ามนำเข้ามาประเทศ หรือเอกสารประกอบการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ มีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ จะสวงนสิทธิในการคืนเงินให้ท่าน 
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  • บริษัทฯ จะขอสวงนสิทธิในการอายัติเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในกรณีที่ผู้เดินทาง ได้ชำระเงินเต็มจำนวน แต่มีการแจ้งขอยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ด้วยเหตุผลของสุขภาพของผู้เดินทางเอง หรือครอบครัวของผู้เดินทาง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณา ตามสัดส่วน อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก และความเสียหายอันเป็นผลกระทบต่อส่วนร่วม และให้ความช่วยเหลือในการคืนเงินตามแต่ละกรณีไป 
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
Asia >มัลดีฟส์
- มัลดีฟส์ 4วัน 3คืน
- เที่ยวเกาะสวรรค์ มัลดีฟ 4วัน 3คืน
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 125
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,005,790
19 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Engine by MAKEWEBEASY