Asia >ฮ่องกง&มาเก๊า
มาเก๊า-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน Kenya Airways (KQ)

มาเก๊า-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน Kenya Airways  (KQ)

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (มาเก๊า 1 คืน, ฮ่องกง 2 คืน)

มาเก๊า..นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า, ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์, ช้อปเซนาโด้สแควร์ สัมผัสความอลังการโรงแรมระดับเกิน 5 ดาว The Venetian Macao Resort  ฮ่องกง..เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัสเบย์, จุดชมวิววิคทอเรียพีค, ช้อปปิ้งนาธาน

...ชมแสงเลเซอร์ A Symphony of light  ที่ Avenue Of Star…แถมฟรี..กระเช้านองปิง 360 พระใหญ่โป่หลิน..

21,900.-   เดินทาง 6,13,27 ..   22,900.  29..-2 ., วันปิยะ 20-23 ..  54

Wow!! Disneyland เพิ่มท่านละ 2,000 บาท/ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค เพิ่มท่านละ 1,800 บาท /

 (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้ สำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์จากเมืองไทยเท่านั้น)

 

 

 

วันแรก           กรุงเทพฯ มาเก๊า

11.30 .           คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ W  สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ

14.00 .           เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ KQ860 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.55 .           เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารåä  ( 1 )

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (**หากกระเป๋าเดินทางมีขนาดเกิน 24 นิ้ว ทางท่าเรือจะเรียกค่าขนาดกระเป๋าเพิ่มท่านละ 20เหรียญฮ่องกง)

 พักที่ มาเก๊า CASA REAL HOTEL หรือ GOLDEN CROWN CHINA  HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

 วันที่สอง      มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิมโบสถ์เซ็นพอลล์เซนาโดสแควร์

          The Venetian Macao Resort – ฮ่องกง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม  ( 2 )

นำท่านถ่ายรูปคู่กับรูปปั้น องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้าหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 แล้วนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊าหรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )

นำท่านชม The Venetian Macao Resort Hotel หรูเลิศอลังการ และให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซน GRAND CANAL SHOP  มีร้านอาหารและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้านค้า เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ, โซน CASINO สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้ 4โซน

(เด็กต่ำกว่า 18 ปีห้ามเข้า และห้ามสวมรองเท้าแตะ ต้องมีส้นหรือสายรัดส้น,ห้ามถ่ายรูปในคาสิโน), ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรือล่องเรือกอนโดล่า  CONDOLA  ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง  (ไม่รวมค่าล่องเรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน/ ต่อรอบ นั่งได้ 4 ท่าน)

17.30 น.           นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4  )

                        พักที่ฮ่องกง  L’ HOTEL NINA or PANDA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม         ฮ่องกง - วิคทอเรียพีครีพัสเบย์ กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง  - Avenue of star

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคาร  ( 5 ) **ติ่มซำต้นตำหรับฮ่องกง**

นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ จุดชมวิวบริเวณ VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ให้ท่านข้ามสะพานต่ออายุและขอโชคลาภกับเจ้าพ่อไช่ซิงเอี๊ยะ และชมโรงงานจิวเวอร์ลี่ที่มีชื่อเสียงมากของฮ่องกง ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับจี้กังหัน แบบต่างๆมากมายตามหลักฮวงจุ้ย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )

นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง 360  หน้าต่างเป็นกระจกใส ท่านสามารถเห็นวิวทิวเขาและทะเลอันสวยงาม  นั่งจากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลาประมาณ 40 นาที เดินทางถึงบนหมู่บ้านตงชุงท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร   แล้วอิสระให้ได้สักการะ “พระใหญ่โป่หลิน” ซึ่งสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 7  )

นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์บนลานริมอ่าววิคตอเรีย คุณจะพบมนต์เสน่ห์มายาแห่งภาพยนตร์ฮ่องกง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ดาราภาพยนตร์ และผู้คนในวงการ ผู้สร้างปาฎิหารย์ให้บังเกิดกับวงการจอเงิน บนถนนสายกว้างใหญ่แห่งนี้ และเวลา 20.00 น. ท่านจะได้พบกับแสงสีและเลเซอร์โชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา A Symphony of light รวมทั้งรอยฝ่ามือของดาราดังประทับอยู่และยังเป็นจุดที่สามารถชมความงามของอ่าววิคตอเรียยามค่ำคืน และชมแสงสีของฮ่องกงได้ชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งด้วย

                        พักที่ฮ่องกง  L’ HOTEL NINA or PANDA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่  ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ  

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคาร  ( 8 ) **ติ่มซำต้นตำหรับฮ่องกง**

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีฮ่อกงกงหรือย่านถนนนาธานจิมซาจุ่ย เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง  ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, GIODANO, ADIDAS, LOUIS VICTON MARK & SPENSOR, ARMANI, FERAGAMO, BALLY ฯลฯ

                        ***อิสระอาหารกลางวัน- เย็น ตามอัธยาศัย***

(*** สำหรับท่านที่ซื้อ ตั๋วดิสนีย์แลนด์ หรือ พระใหญ่นองปิง หรือ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค นำท่านไปสนุกกับเครื่องเล่น)

18.30 .           กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายที่จุดนัดพบ บริเวณล็อบบี้โรงแรม และนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

21.45 .           ออกเดินทางโดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ861

23.35 .           ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

< < < < < < < < < < < < < < < < < <

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ     เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่        ราคาเท่าผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)

                       เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่    1,000 บาท   (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 มีเตียงเสริม)

                       เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่    2,000 บาท    (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ไม่มีเตียงเสริม)                       พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ    4,500 บาท / ต.ค. เพิ่ม 5,000 / **29 ก.ย., 20 ต.ค. เพิ่ม 6,000**  

                                         

 กรุ๊ปสามารถเดินทางได้ดังนี้   

 1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10-14 ท่าน ออกเดินทางได้  (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

 2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ (มีหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน)                                  

 3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่สามารถออกเดินทางได้

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม               1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ                 

2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)

3. ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย                                                     

4. ค่าอาหาร 8 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***

                                                5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ                                             

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ตามรายการ ***ท่านใดไม่ไปนองปิง ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นแถมฟรี***                                                   

                                                7. กระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

                                                8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000.-/1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม           1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)

                                                3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

                                                4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว (ต้องแจ้งด้วยตัวท่านเอง)

                                                5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (สำหรับท่านที่ต้องการออกใบเสร็จ Vat 7 %)

                                                6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 20 HKD ต่อวัน / ต่อท่าน                     

เงื่อนไขการจอง                                 1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

2.        แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ

3.         พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย 

4.        ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก   1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ 5,000บาท หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปหรือที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

                             2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

                             3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

                            4. ยกเลิกก่อนเดินทาง 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% เต็มของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 

หมายเหตุ  1. ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใ ทั้งสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5.
กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ  กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7.
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
8.
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9.
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น  หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  
10. ***
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Asia >ฮ่องกง&มาเก๊า
- ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน EK
- ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีNGONG PING 4คืน 3วัน โดยสายการบินเอมิเรตส์
- ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน อิมิเรตส์ แอร์ไลน์
- ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 3 คืน สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ KQ
- มาเก๊า-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน Kenya Airways (KQ)
- ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ HX
- ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ KQ
- Shopping Hong Kong 3 วัน เคนย่าแอร์เวย์ KQ
- ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 4 วัน โอเรียนไทยแอร์ไลน์ OX
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน โรยัลจอร์แดนแอร์ไลน์ RJ
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 141
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,292
23 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Engine by MAKEWEBEASY