Asia >บาหลี
สวรรค์บนเกาะ...บาหลี 4 วัน สายการบินแอร์เอเซีย FD

สวรรค์บนเกาะ...บาหลี   4 วัน 3 คืนทัวร์
สายการบินแอร์เอเซีย FD

วิหารตานะห์ล็อต / คินตามณี / อูลูวาตู

วัดตัมปะห์ซีริง /หมู่บ้านวัฒนธรรมอุบุด

พิเศษ!รับประทานอาหารซีฟู๊ดสดๆจากทะเลย่านจิมบาลัน

 

กำหนดการเดินทาง 07-10, 21-24, 28-31 กรกฎาคม 54

วันแรก     กรุงเทพฯ เดนพาซาร์    - ชมวิหารตานะห์ล็อต

04.15            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง (ä  มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาทสำหรับซื้อทานบนเครื่อง ) 

06.15            นำท่านเดินทางสู่เมืองเดนพาร์ซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD3677

11.30            ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระไรห์   โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมาลัยดอกไม้ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง             ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของ เกาะบาหลีอันงดงาม ที่ วิหารตานะห์ล็อต (PURA TANAHLOT) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น หอสีดำโดดเดี่ยวและเถาไม้เลื้อย ยอดไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน  คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน ตามบันทึกตามประวัติศาสตร์ ตานะห์ล็อต สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชพราหมณ์ สมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งเดินทางจากชวามายังบาหลี ระหว่างทางที่รอนแรม นิราร์ตา มองเห็นแสงสว่างพวยพุ่งมาจากชายฝั่งตะวันตก จึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อเจริญสมาธิ จนสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่เหล่าสาวกของนักบวชในท้องถิ่น จึงพากันมาศึกษาศาสนากับท่าน สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมาก จึงพยายามท้าทายท่าน แต่ท่านยังคงถือขันติจึงย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ล็อต หรือ ดินแดนในทะเล   นิราร์ตาโยนผ้าคาดเอวลงสู่คลื่นให้กลายเป็นอสรพิษศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่ายังคงอาศัยในโพรงใต้ฐานหินของตัววัด ชาวบาหลีระวังที่จะไม่รบกวนบรรดางู ซึ่งพิทักษ์วัดและป้องกันมิให้พลังร้ายมากร้ำกราย   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก (ย่านคูต้า (Kuta) ….จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

(ä  รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ)

เข้าพัก  LAVENDER RESORT& SPA POOL VILLA (www.lavenderbali.com)  หรือเทียบเท่า  4ô

 

วันที่ 2     ชมโชว์บารองแดนซ์ – หมู่บ้านท็อปปาติ – หมู่บ้านเซลุก – ภูเขาคินตามณี – วัดตัมปะก์ซีริง – เขตอูบุด -  ปูรี ซาเร็น - อิสระช้อปปิ้งปาซาร์อุบุด

เช้า                äรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                     หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูรัน (BATUBURUN)  เพื่อชมการแสดง ระบำบารองแดนซ์ (BARONG &KRIS DANCE)  ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองบาหลีแท้ๆ การแสดงบารองเป็นการผสมผสานกันระหว่างนิทานพื้นบ้านของบาหลีกับมหาภารตะ  โดยแสดงถึงการต่อสู้ระหว่างความดีแทนด้วย บารอง  ซึ่งเป็นสัตว์ในจินตนาการลักษณะคล้ายสิงโต  กับความชั่วแทนด้วย รังดา  ปีศาจชั่วร้ายลักษณะน่ากลัว ตาเหลือกโปน เขี้ยวโง้ง นมบาน และมีเล็บแหลมคม (บ้างก็ว่ารังดาเป็นตัวแทนอวตารของพระอุมา) การต่อสู้ระหว่างบารองกับรัง หรือความดีและความชั่วนั้นจะต่อสู้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อันเป็นความเชื่อของชาวบาหลี เปรียบเทียบได้กับศิลปะของบาหลีแสดงเป็นนามธรรมในรูปของประตูผ่าซีกอันหมายถึงความดีความชั่วที่มีอยู่เท่าเทียมกันในโลกนี้    จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านท็อปปาติ (TOHPATI)  เพื่อชมอุตสาหกรรมการผลิตและเพ้นท์ผ้าบาติก และเดินทางสู่ หมู่บ้านเซลุก (CELUK)  ชมการแกะสลักเครื่องประดับเงินและทอง  ซึ่งจะมีการออกแบบที่สวยงามต่างๆกันไป โดยเฉพาะเครื่องเงินที่มีความโดดเด่นกว่าที่อื่น  เนื่องเป็นการออกแบบผสมผสานกันระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ภูเขาคินตามณี (KINTAMANI)  เขตเขาสูงแห่งนี้เป็นยุคหนึ่งในอาณาจักรต้นๆของบาหลี ที่ได้ชื่อมาจากเมืองลมเรือง ณ ความสูง 1,500 เมตร (4920 ฟุต) ปัจจุบันเป็นเมืองเล็ก แต่ทุกๆสามวันในเช้าวัน ปาซะห์ ตามปฏิทินบาหลี ถนนใหญ่ของเมืองจะกลายเป็นตลาดนัดที่ดึงดูดผู้คนจากทุกหมู่บ้านโดยรอบ

เที่ยง             äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ( ฝั่งตรงข้ามของภัตตาคาร ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันแสนงดงามของภูไฟบาร์ตู(GURUNG BATUR) มีอายุกว่า50,000ปี เป็นภูเขาไฟบนเกาะบาหลี ที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับเป็นภูเขาที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง1,717 เมตร และชมทัศนียภาพของทะเลสาบบาตูร์ (DUNAU BATUR)   เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว 7 กิโลเมตร กว้าง 2.5 กิโลเมตร ชาวบาหลีเชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะะเป็นที่สถิตของเทวีดานู (DEWI DANU) เจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ

บ่าย            หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดตัมปะก์ซีริง (TAMPAKSIRING)  ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ซึ่งก่อนเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านจะได้รับผ้าซึ่งนำมาคาดเอว เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่และชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุ ให้ท่านสัมผัสบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ ปูรา ตีร์ตา เอิมปุล (Pura Tirta Empul)   ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมาจากสระปิดภายในวัด และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปากรีซัน ชาวบาหลีล้วนเคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่า กำเนิดมาแต่พระอินทร์  เทพฮินดูซึ่งสร้างหลุมบนโลกให้เป็นบ่อตีตาร์  น้ำอันเป็นยาอายุวัฒนะ หรือน้ำอำมฤตที่ทรงใช้ฟื้นทหารเทพซึ่งถูกมายาดานาวา ราชาอสูรวางยาพิษ  สถานที่อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ส่วนหน้าของวัดสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำที่ไหลพุ่งผ่านท่อมากมายนั้นมีพลังวิเศษบำบัดโรคได้ ผู้คนจากใกล้ไกลจึงดั้นด้นมาถวายเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าสระแล้วลงอาบชำระตนให้บริสุทธิ์ หน้ากากและชุดบาโรงถูกนำมาที่นี่เพื่อเติมความขลังเช่นกัน....ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อูบุด (Ubud)เป็นดินแดนต้นกำเนิดทางศิลปวัฒนธรรมทั้งมวลของบาหลี   จากนั้นนำท่านชม ปูรี ซาเร็น อากุง(PURI SAREN AGUNG)  ที่บัญชาการการปกครองอุบุดตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1800 จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง และหลังจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ปาซาร์อุบุด (PARSAR UBUD) สินค้าพื้นเมืองราคาถูกตามอัธยาศัย ซึ่งมีทั้งงานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน ผ้าบาติก ตลอดจนตุ๊กตาหุ่นกระบอกและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ตลอดความยาวของแนวถนน  

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

เข้าพัก  LAVENDER RESORT& SPA POOL VILLA (www.lavenderbali.com)  หรือเทียบเท่า  4ô

 

วันที่ 3     NITI MANDALA RENON -  เข้าสู่เขตอูลูวาตู -  อุทยานเคนคานา – ชมวัดอูลูวาตู - วัด 5 ศาสนา – เข้าสู่เขตจิมบารัน

เช้า                ä  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านชม NITI MANDALA RENON  เป็นอนุสาวรีย์แสดงการต่อสู่ระหว่างชาวบาหลีกับเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้ชมศิลปของบาหลี  ด้านในอนุสาวรีย์แสดงวีถีแนวทางการต่อสู้ การรบ  ซึ่งสามารถเดินชมได้จนถึงยอดสุดของอนุสาวรีย์

เที่ยง             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่เขต อูลูวาตุ  ระหว่างทางผ่านย่าน นูซาดัว ซึ่งเป็นย่านหรูหรา เต็มไปด้วยร้านค้าของ   แบรนด์เนม และโรงแรม รีสอร์ทราคาแพง และเป็นย่านที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ.....นำท่านชม รูปปั้นพระวิษณุ ขนาดสูงถึง 23 เมตร ภายใน อุทยานแคนคานา (GARUDA WISNU KENCANA) ซึ่งแต่เดิมตั้งใจจะสร้างเป็นศูนย์การค้าใหญ่ แต่โครงการถูกระงับไว้โดยกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาเสียก่อน

จากนั้นนำท่านชม วัดอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE)  เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต) ที่ตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี ซึ่งวิหารแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในศตวรรษ  ที่ 10 โดยเอิมปู กูรูตัน และดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล  ว่ากันว่าดังห์ยัง นิราร์ตาเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้  ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก  ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง (จาบา เตินกะห์)ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศเศียรช้างที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน นั้นได้เฉพาะผู้ที่จะสวดบูชา เพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเล และท่านจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก  ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้   จากนั้นนำท่านชม  วัดห้าศาสนา  (FIVE RELIGIONS)  เป็นแหล่งรวมของศาสนาถึงห้าศาสนาอันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศริสต์ ฮินดู คาธอลิค อิสลาม เป็นต้น  ถือได้ว่ามีแห่งเดี่ยวในโลก

ค่ำ                 นำท่านเดินทางสู่ย่าน จิมบาลัน (Jimbaran) ซึ่งถือได้ว่าเป็นย่านแห่งอาหารทะเลสด (Seafood Center) กล่าวขานกันว่าเป็นสวรรค์แห่งอาหารทะเล รับประทานอาหารค่ำ ซีฟู้ดสดจากทะเล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

เข้าพัก  LAVENDER RESORT& SPA POOL VILLA (www.lavenderbali.com)  หรือเทียบเท่า  4ô

 

วันที่ 4     บาหลี -  อิสระตามอัธยาศัย - เดนพาซาร์  - กลับกรุงเทพฯ

เช้า                ä  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย....จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานงูราห์ไร ระหว่างทางผ่านชม อนุสาวรีย์เทพเจ้า ตลอดจนตัวละครในวรรณคดี มหากาพย์มหาภารตะยุทธ และ รามายณะ ที่เรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง

12:00            เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3678

15:20            ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

 

อัตราค่าบริการ   19,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม              

1.        ค่าโรงแรมที่พัก   บาหลี  3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)

2.        Airpot Tax

3.        ค่าอาหาร ที่ระบุตามรายการ

4.        ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

5.        ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

6.        ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

7.        หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทาง     

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม                      

1.        ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 15 กก. (แอร์เอเชีย) 

2.        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

3.        ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

4.        ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 12 Us dollar ตลอด 4 วัน

 

*กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 3 USD / วัน / ท่าน*

 

เกาะบาหลี... มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 3 ล้านคน  บาหลีเป็นหนึ่งใน 26 จังหวัดของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แบ่งการปกครองออกเป็น 8 เขต   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว แต่รายได้หลักของประเทศส่วนใหญ่จะมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  อุณหภูมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21-32 C ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ที่เหลือเป็นมุสลิม คริสต์ และพุทธ

ภาษาราชการ  คือ บาฮาซา อินโดนีเซีย  แต่ในย่านท่องเที่ยวอาจมีคนเข้าใจภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆบ้าง

เวลา จะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

เงินตรา ใช้สกุลดียวกับอินโดนีเซีย คือ รูเปียห์ (Rp) / อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 บาท = ประมาณ 280 รูเปียห์

ไฟฟ้า ใช้แบบ 220 โวลต์ ปลั๊กไฟเป็นแบบสองขากลม ควรนำอะแด๊บเตอร์ติดตัวไปด้วยเพราะหาซื้อได้ยากในบาหลี

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ : 62 / รหัสโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ: 0361

 

 

มารยาทข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

 

1. ไม่ควรใช้มือซ้ายรับส่งของ (เพราะชาวบาหลีถือว่ามือซ้ายใช้สำหรับสุขอนามัยส่วนตัว)  และไม่ควรสัมผัสศีรษะผู้อื่น   การชี้ด้วยมือซ้าย  รวมทั้งการกระดิกนิ้วเรียกผู้อื่น ถือว่าไม่สุภาพ  ควรใช้การกวักมือโดยค่ำฝ่ามือลงแทน

2. การขอเปล่าๆ มิใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี หากนักท่องเที่ยวยื่นเงินให้เฉยๆ จะเป็นการสนับสนุนให้มีการขอมากขึ้น

3. อย่าต่อราคาหากไม่ตั้งใจจะซื้อสินค้านั้นจริง เพราะเงินเพียงเล็กน้อยสำหรับนักท่องเที่ยวมีค่าต่อการซื้ออาหารประทังชีพของชาวบาหลีมาก บางครั้งถ้าราคาสูงขึ้นอีกนิดก็อย่าได้ต่อรองเลย

4. ไม่ควรเผยให้เห็นเงินจำนวนมากในที่ที่ผู้คนมีรายได้ต่ำ จะเหมือนเป็นการอวดร่ำอวดรวย ชาวบาหลีมีความหยิ่งใน ตนเอง และถือว่าการทำเช่นนั้นเป็นการยั่วยุล่อใจ และเป็นการหยามเกียรติ

5. ในกรณีไม่มีการเก็บค่าเข้าชมวัด ก็ควรบริจาคเล็กน้อยตามธรรมเนียม

6. สตรีมีประจำเดือน และผู้มีบาดแผลเลือดออก ห้ามเข้าไปในวัด เพราะโดยทั่วไปถือว่าโลหิตเป็นสิ่งไม่สมควรในเขตศักดิ์สิทธิ์

7. เวลาถ่ายรูปในวัดห้ามใช้แฟลช และไม่ควรปีนป่ายกำแพงวัดเพื่อหามุมสวย เพราะถือว่าไม่สุภาพและเป็นการดูหมิ่นสถานที่ศักด์สิทธิ์

8. ไม่ควรยืนขณะที่ผู้คนกำลังสวดมนต์  และหากผู้คนคุกเข่าลงขณะที่ขบวนพิธีเคลื่อนผ่านก็ควรทำตาม มิเช่นนั้นก็ควรหลีกให้พ้นจากบริเวณนั้น

9. พิธีกรรมต่างๆถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มิได้จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป ถ้าเป็นไปได้ควรแสดงความเคารพ และไม่ถ่ายรูปขณะที่มีการประกอบพิธีกรรม

10. การแต่งกาย ควรแต่งให้ถูกกาลเทศะ และสุภาพ โดยเฉพาะในสถานที่ราชการไม่ควรใส่เสื้อกล้าม แขนกุด เสื้อเปลือยหลังไหล่ กางเกงขาสั้น และกระโปรงสั้น รองเท้าไม่ควรสวมรองเท้าแตะยาง แต่ควรเป็นรองเท้าที่ถอดเข้าออก ได้ง่าย (เพราะหากจะไปเยี่ยมบ้านคนต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านเสมอ )

11. ทุกคนที่เข้าวัดต้องพันผ้าคาดเอว และนุ่งโสร่งคลุมช่วงขา นักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะหญิง) ที่สวมเสื้อเปิดไหล่หรือหน้าท้องอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าวัด ( วัดใหญ่บางแห่งมีผ้าคาดเอว และโสร่งให้เช่าในราคาถูก)

12. ไม่ควรสวมชุดว่ายน้ำออกไปนอกเขตสระว่ายน้ำหรือชายหาด  หากจะออกไปต้องสวมเสื้อเสมอ และการเปลือยกายเล่นน้ำหรืออาบแดดที่นี่ถือเป็นเรื่องอุจาด และผิดกฏหมายด้วย

13. เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรตั้งของมีค่าทิ้งเอาไว้ในห้อง ควรเก็บล็อกไว้ในตู้ภายในห้องให้เรียบร้อย หรือฝากไว้ในตู้เซฟโรงแรม และต้องไปอยู่ในแหล่งชุมชน เช่นที่ตลาด หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต้องระวังกระเป๋าถือ และกระเป๋าสตางค์ให้มากเป็นพิเศษ และหากถูกโจรกรรมทรัพย์สินใดๆ ควรแจ้งตำรวจทันที เพราะหากสิ่งที่หายเป็นหนังสือเดินทางหรือเอกสารทางราชการ  แล้วไม่มีบันทึกแจ้งความของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะยากต่อการขอเอกสารใหม่

14. อย่าเก็บหรือถือสัมภาระใดๆให้คนแปลกหน้า เพราะอาจตกเป็นผู้กระทำผิดกฏหมายโดยไม่รู้ตัว และโดยเฉพาะหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดแล้ว กฏหมายที่นี่จะมีบทลงโทษที่รุนแรงมาก คือ ผู้เสพ  ผู้จำหน่าย หรือซื้อ  ต้องมีโทษจำคุกขั้นหนัก (อาจถึงขั้นประหารชีวิต) และ / หรือเสียค่าปรับมหาศาล

 

Asia >บาหลี
- “บาหลี...สุดที่รัก” 4วัน3คืน โดยสายการบินไทย
- บาหลี 4 วัน 3 คืน บินจากเชียงใหม่
- บาหลี 4 วัน 3 คืน แอร์เอเซีย FD
- สวรรค์บนเกาะ...บาหลี 4 วัน สายการบินแอร์เอเซีย FD
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 252
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,199
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY