Asia >เกาหลี
สโนว์ฮอคไกโด 5 วัน 3 คืน โคเรียนแอร์ไลน์

ฮอคไกโด 5 วัน 3 คืน โคเรียนแอร์ไลน์

รื่นเริงหรรษาฮอกไกโดที่เมืองฮาโกดาเตะ ฮอกไกโดเป็นสถานที่เที่ยวที่สามารถไปได้ตลอดทั้งปี โดยแต่ละฤดูนั้นก็จะน่าเที่ยวแตกต่างกันไป อีกทั้งเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่มั่งคั่งด้วยธรรมชาติอันหลากหลายและมีอากาศที่แสนบริสุทธิ์ เต็มอิ่มกับบรรยากาศของฤดูหนาว

 

59,900.- เดินทาง     28 ธันวาคม 2554 – 01 มกราคม 2555

วันแรก         กรุงเทพฯ อินชอน                                                             

23.45       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอินโดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน 

 

วันที่สอง       อินชอน ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ – ช็อปปิ้ง Water Front Ware House 

01.45       ออกเดินทางสู่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน KE 660

08.55       เดินทางถึงสนามบินอินชอน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

09.50       ออกเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน KE-773

12.10       เดินทางถึง เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

13.00       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ (HAKODATE) อดีตเมืองท่าสำคัญของเกาะฮ็อกไกโด  เปรียบเสมือนดั่งประตูที่เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตัวเมืองที่มีทั้ง ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทั้งโบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มีความงดงาม  นำท่านชมป้อมโกเรียวคาคุ  ป้อมปราการตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่น  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1857  ในอดีตป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่ป้องกันการรุกรานจากแคว้นทางเหนือ  แต่พอถึงยุคของการฟื้นฟูอำนาจให้แก่จักรพรรดิในปี ค.ศ. 1868 โชกุนในสมัยนั้น คือ โชกุนของตระกูลโทกุกาว่า  ยังไม่ยอมคืนอำนาจการปกครอง  จึงได้ลี้ภัยหนีมาปักหลักที่ป้อมปราการแห่งนี้  และได้ใช้ป้อมแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการต่อต้านกองทัพขององค์จักรพรรดิ  แต่ในที่สุดก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869  ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใช้เป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Water Front Ware House ซึ่งมีจุดเด่นที่ตึกทำการไปรษณีย์เก่าของเมืองฮาโกะดาเตะ สร้างด้วยอิฐสีแดง และยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้สัมผัสสิ้นค้าที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น กล่องดนตรี และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว 

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HAKODATE  ROYAL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       ฮาโกดาเตะ ปราสาทมัตสึมาเอะ - ทะเลสาปโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ศูนย์อนุรักษ์หมี  

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทมัทสึมาเอะ หรือชื่อเดิมคือ ปราสาทฟุคุยาม่า  ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวในเกาะฮ็อกไกโด  จึงถือเป็นปราสาทที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น  ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และเป็นศูนย์กลางของเกาะฮ็อกไกโดในสมัยนั้น  ปัจจุบัน ปราสาทมัทสึมาเอะมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของญี่ปุ่น  ในสวนของปราสาท มีต้นซากุระถูกปลูกไว้มากกว่า 250 พันธุ์ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 10,000 ต้น  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาปโทยะ หรือ โทโยโกะ (Toyako) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่โดย สังเกตุได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว  และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8 ขึ้นที่นี่เมื่อปี 2551  จากนั้น นำท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟอุสุ  นำชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1943 ซึ่งระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซังดังที่เห็นในปัจจุบัน  โดยได้ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดนั้นคือช่วงปีโชวะ  จากนั้นนำท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซังเพื่อชมหมีสีน้ำตาลที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น และชนเผ่าไอนุที่ถือเป็นชนเผ่าแรกบนเกาะแห่งนี้ยังเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ที่นี่นั้นมีสีน้ำตาลจำนวนมากกว่า 100 ตัวให้ได้ชม แต่ละตัวก็แสนฉลาดและน่ารักแตกต่างกัน

เย็น          นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม TOYAKO  KOHANTEI หรือเทียบเท่า

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สี่          โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ – หมู่บ้านไอนุ – ลานสกี – ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าชมความงามจากภูเขาฮาโกดาเตะ                                   

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ  สถานที่ตากอากาศที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและเกาะฮอกไกโด  นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก ... หุบผาแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้ชมระบำพื้นเมือง  ชมบ้านแบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตของชาวไอนุที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

เที่ยง         รับประทานอาหาร ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ลานสกีชื่อดังของฮ็อกไกโด   อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นสกีหรือกระดานแลื่อนหิมะอย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงาม (ราคานี้รวมเฉพาะค่าเข้าลานสกีและค่ากระดานเลื่อน   ไม่รวมค่าลิฟท์และอุปกรณ์ในการเล่นสกี )  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮาโกดาเตะ (HAKODATE)

18.00       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

หลังอาหาร นำท่านสู่จุดชมวิวของ ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยนั่งรถกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway)  ซึ่งเป็นจุดที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก  เพื่อชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮาโกดาเตะ

            สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม HAKODATE ROYAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้า        ฮาโกดาเตะ ตลาดสดยามเช้า ช้อปปิ้งย่านโมโตมาจิ - อินชอน -กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมตลาดสดยามเช้า อะซา-อิชิ ตลาดกลางที่นำเข้าอาหารทะเลที่สำคัญของเกาะฮ็อกไกโด  แบ่งออกเป็นโซนขายผักผลไม้ และ อาหารทะเล  แต่ไฮไลต์ของตลาดอยู่ที่อาหารทะเล ปูฮอกไกโดอันเลื่องชื่อเนื้อนุ่มหวานอร่อย อีกทั้งยังมีซูชิหน้าต่างๆ มากมาย ที่ทั้งสดและอร่อยให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินเล่นที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi Historical Districk)  เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi)โบสถ์ หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรือง ของเมืองท่าสำคัญ ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี

เที่ยง         อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

12.00       นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาโกดาเตะ

13.20       ออกเดินทางจากสนามบินฮาโกดาเตะ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน KE 774

16.20       เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

20.10       เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE 659

23.59       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการเดินทาง          28 ธันวาคม 2554 – 01 มกราคม 2555                   

อัตราค่าบริการ

รวมตั๋ว

ไม่รวมตั๋ว

 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

59,900.-

33,500.-

1 เด็กกับ 1 ผู้ใหญ่ ( เด็กมีเตียง )

53,900.-

30,000.-

1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ ( เด็กมีเตียง )

53,900.-

30,000.-

1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ ( เด็กไม่มีเตียง )

45,000.-

25,300.-

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,900.-

7,900.- 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.                       ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

2.                       ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.                       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )

4.                       ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.                       ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6.                       ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 400,000.- บาท

7.                       ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554  และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.                       ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว

2.                       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.                       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

 

เงื่อนไขการชำระเงิน  :    กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 14 วัน

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

                        กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 2,000.- บาท  หรือ อาจมีค่าใช้จ่าย

                        เพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ

                        กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :        รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
เดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง

Asia >เกาหลี
- TRENDY SPRING 3คืน 5วัน โดยสายการบิน JIN AIR
- โซล ซูวอน 5วัน 4คืน สายการบินจินแอร์
- LOVE LOVE SAKURA KOREA 5 วัน 3 คืน OZ
- เชียงใหม่ เกาหลี 5 วัน 3 คืน สายการบินจินแอร์
- สโนว์ฮอคไกโด 5 วัน 3 คืน โคเรียนแอร์ไลน์
- Grand Sale 5 วัน สายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ KE
- เกาหลี-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์ไชน่า CA
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 195
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,142
25 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY