Asia >จีน
เฉินตู จิวไจ่โก้ว 8 วัน สายการบินไทย TG

สีสัน ...อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์

เฉินตู -เขาง้อไบ้-นมัสการพระโพธิสัตย์ผู่เสี่ยนทรงช้าง -พระใหญ่เล่อซาน

อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว-ล่องเรือ ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถกระเช้าขึ้นและลง)- วัดหัวจั้ง-ง้อไบ้

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า –โชว์วัฒนธรรมชนชาติธิเบต-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

อาหารสมุนไพรจีน พักโรงแรม 4 ดาว   8 วัน 7 คืน

โดยสายการบินไทย TG 

        นำท่านเดินทางเหิรฟ้าสู่ นครเฉินตู เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองมาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล ท่องเที่ยวดินแดนที่ราบสูง อาปาโจวและเที่ยวมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว ชมธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว สายน้ำที่สวยงามดั่งมรกต นำท่านสัมผัสเส้นทางอันงดงามของขุนเขาและสายน้ำหมิงเจียงถึง อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ที่องค์การยูเนสโก ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี 1992 ชมความวิจิตรตระการตาการสรรค์สร้างของธรรมชาติ, พร้อมทั้งสัมผัสเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ทานอาหารสมุนไพรจีน ชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากากสี และให้ท่านช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน และถนนคนเดิน พร้อมการบริการอันแสนอบอุ่นจากทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมบริการอาหารทุกมื้อ

39,900 บาท  เดินทาง    12-19 ต.ค./ 14-21 ต.ค. 54                

 

วันแรก                     สนามบินสุวรรณภูมิ เฉินตู-เม่าเสี้ยน

07.30 .           คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

10.15 น.           นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่  TG618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 .           นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น เมืองจีน  อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงกว่า (พักระหว่างทาง ทำให้การเดินทางไม่เหนื่อยมากค่ะ)

ค่ำ                 ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

                        พักที่เม่าเสี้ยน  MAOXIAN INTER   HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง         เม่าเสี้ยน-  เดินทางไปจิ่วไจ้โกว ระหว่างทางชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-โชว์ทิเบต

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม (2)

                        นำท่านเดินทางสู่จิ่วไจ้โกว ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน            ä รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  ระหว่างทาง (3)

นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน ด่านซงพานเป็นด่านสำคัญและตลอดชายแดนระหว่างฮั่นกับทิเบต ให้ท่านแวะถ่ายรูป หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านชมต้นกำเนิดของแม่น้ำหมิงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลจากทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสู่ทิศใต้ไปบรรจบกันที่มณฑลยูนาน และเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจีนในด้านคมนาคม เกษตรกรรม ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทำการเกษตรแบบขั้นบันได และยังสร้างความงามให้กับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบท่านจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนสวยคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ผู้มาเยือนหลงใหลในความงามของธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างลงตัว

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4).

หลังอาหาร "พาท่านดูโชว์วัฒนธรรมชนชาติธิเบต ศิลปะการแสดงของชาวธิเบต"

                        พักที่จิ่วไจ้โกว  JIUZHAI RESORT HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม         วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (ไม่รวมรถเหมา)

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด   ณ ดินแดนแห่งนี้มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวธิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา และหุบเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขาสูงสุดระดับพื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับน้ำตกมโหฬาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือสถาพของน้ำในแอ่งซึ่งมีสีสันพิสดารหลากหลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน้ำและบึงหญ้า ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ให้จุใจ  โดนนั่งรถภายในอุทยาน ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่จินตนาการไว้ ของเหล่านักกวีทั้งหลาย นำท่านชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนทำให้ จิ่วไจ้โกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของนักเดินทาง

กลางวัน         ä รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6)

นำท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่งของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินธิเบต ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่านถ่ายรูปจุดชมวิว อาทิเช่น ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า7 กม.อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นนำท่านไป ชมทะเลสาบห้าสี (COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ จะเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือเขียว ขาวเทา น้ำเงินและม่วงดูงดงาม ชมน้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL)ซึ่งเป้นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงาม(ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้แลปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและ ห้องน้ำสะอาดไว้บริการ)

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7)

                        พักที่ จิ่วไจ้โกว   JIUZHAI RESORT  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่               จิ่วไจ้โกว- นั่งรถชมธรรมชาติ-เมืองตูเจียงเอี้ยน

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (8)

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน ใช้เวลาประมาณ 6 -7 ชั่วโมง ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน         ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

เดินทางต่อไปเมืองตูเจียงเอี้ยน  ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)

พักที่  ตูเจียงเอี้ยน  โรงแรม   KING GODEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า       ตูเจียงเอี้ยน- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ)-ล่องเรือ ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ้

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (11)

เดินทางนำท่านไปเที่ยว นำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง

กลางวัน         ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

จากนั้น เดินทางถึงเมือง เมืองเล่อซาน เมืองนี้มีอายุกว่า1,300 ปี ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำซิงหยี แม่น้ำหมินแม่น้ำต้าตู้ มาบรรจบกัน ทำให้เกิดอุทกภัยทุกปีที่เมืองนี้ แต่หลังจากสร้างองค์ หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่เกิดอุทกภัยอีกเลย  นำท่านลงเรือเพื่อล่องเรือ ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน -ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90  ปี พระพักตร์จะหัน ออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อ ไห่ทงโดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)

พักที่ง้อไบ้   โรงแรม   HUA SHENG  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก ยอดเขาง้อไบ้- ยอดเขาจินติ่ง – วัดหัวจั้ง-พระโพธิสัตว์ผุ่เสียน-วัดเป่ากั๊ว

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (14)

                        แล้วนำท่านขึ้น เขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้า มาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)  นำท่านเปลี่ยนเป็นรถบัสท้องถิ่น นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง หรือ วัดหัวจ้าง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

เที่ยง             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา (15)

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพิเศษ มหามงคลต้อนรับปีกุล นำท่านนมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน   อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง  จากนั้นลงจากยอดเขา นำชมวัดเป้ากั๋วซึ่งมีอายุหลายร้อยปี วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้ บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลล่าห์ เป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพองค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)

แล้วเข้าสู่ที่ง้อไบ้ พัก  HUA SHENG  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด          ง้อไบ้-เฉินตู -ศาลเจ้าสามก๊ก-ช้อปปิ้งถนนคนเดินชวนซีลู่ -โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (17)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู  นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก หรือ อู๋โหวฉือ ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ แห่ง อาณาจักรเฉิง ปลายรราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ชม สุสานเล่าปี่ และรูปปั้นจากภาพยนตร์เรื่องดัง เช่น เล่าปี่, ขงเบ้ง, กวนอู, เตียวหุย และสิบสี่ทหารเอก 14 เสนาบดีเอก ซึ่งศาลเจ้านี้มีเนื้อที่กว้างมากถึง 3,700 ตารางเมตร  นำท่านเดินทางสู่จิ่วไจ้โกว ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา (18)

จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (19)

แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า  เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว  กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา

แล้วเข้าสู่ที่เฉินตู พัก  GARDEN CITY   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่แปด         ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - อาหารสมุนไพรจีน -  กรุงเทพฯ

เช้า               ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (20)

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉิงตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าใหม เป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยง             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (21) ด้วย อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง ถงเหรินถัง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

15.30 .           นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ

17.35 .           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

 

***************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

                              เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)

                              เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

                              พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                            7,500 บาท

 

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นทริปทัวร์ ท่องเที่ยวในประเทศจีน มีร้านช้อปปิ้ง 5 ร้าน ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน

 ร้านหยก ร้านนวดเท้า ร้านผ้าไหม ร้านไข่มุก ร้านชา

อัตรานี้รวม

·      ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เฉินตู (ไป-กลับ)

(พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย)

·      ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)          

·      ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ

·      ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ                   

·      ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

·      ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม        

·      ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนชั่วคราว

·      กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ                              

·      ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด ท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

·      แจกน้ำดื่มบนรถ ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

 

อัตรานี้ไม่รวม

·      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ เช่น ค่ามินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ ฯลฯ

·      ค่าทิปไกด์ ท่านละ 10 หยวน / วัน และคนขับรถ ท่านละ 10 หยวน / วัน

(รวมเป็นวันละ 20 หยวนต่อท่าน เพื่อเป็นสินน้ำใจ)

·      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี)

หลักฐานการทำวีซ่า

·      หนังสือเดินทางไทย ซึ่งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบ)

·       รูปถ่าย(ภาพสี) จำนวน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่น

·      หลักฐานต้องส่งให้บริษัทฯ ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน ช่วงปกติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง (ไม่รวมวันหยุดราชการ) หากท่านส่งหลักฐานช้ากว่ากำหนด ท่านจะต้องเสียค่าเร่งวีซ่าเร่งด่วนเอง แล้วแต่ทางสถานทูตจะกำหนด ตั้งแต่ 1,000 - 2,500 จากราคาปกติ

 

เงื่อนไขการเดินทาง

·      สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 5,000 บาท (ชำระเงินมัดจำถึงจะมีที่นั่งแน่นอน) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10-15 วัน

·      หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด

·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

·      บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

·      ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสมแต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นประการสำคัญ

·      กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางและบริษัทฯ จะหัก 25% ของราคาทัวร์ และกรณีที่ท่านเดินทางไม่ได้ ต้องหาผู้เดินทางแทนเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้    

 

เงื่อนไขการยกเลิก      

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

            2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

            3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

Asia >จีน
- กวางเจาแฟร์ บินตรง 4วัน โดยสายการบินไทย
- จางเจียเจี้ย 6วัน 5 คืน สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
- ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 6 วัน 4 คืน
- ปักกิ่ง สายการบินแอร์ไชน่า 5 วัน 3 คืน
- ตะลุยปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ UL
- ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน แอร์ไชน่า CA
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน แอร์เอเซีย FD
- เหมาลำ ฉางซา ตามรอยอวตาร์ จางเจียเจี้ย 6 วัน แอร์เอเซีย
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 190
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,005,855
19 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Engine by MAKEWEBEASY