Asia >จีน
เชียงใหม่ เซี่ยงไฮ้ 9 วัน 7 คืน สายการบินไชน่าอีสเทิรน์ MU

เซียงไฮ้  เหมาลำ เริ่มเชียงใหม่

เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อี้อู - นานกิง - อู๋ซี  9 วัน 7 คืน 

พิเศษสุดๆ บุฟเฟต์ซีฟู้ด 6 ดาวโกล์ดเดนท์ จากัวร์ อิ่มอร่อยไม่อั้น

 

กำหนดการเดินทางวันที่       29 ก.ย. -  7 ต.ค. 2554                                         

29 ก.ย. 54     เชียงใหม่ – เซี่ยงไฮ้

22.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่    อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน........         โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 

30 ก.ย. 54               เซี่ยงไฮ้   หังโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – WEST LAKE ซินเทียนตี้

--.-- น.      ออกเดินทางสู่ ซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินเที่ยวบินที่

--.-- .      ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่ง หนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่าบนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู (โจว) หัง(โจว)เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน จากนั้นนำท่านแวะชมโรงแรมหยก ที่เมืองหังโจว

เที่ยง       เดินทางถึงเมืองหังโจว นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2) นำท่านชม เจดีย์นางพญางูขาว เป็นเจดีย์ที่สะกดวิญญาณของนางพญางูขาวตามตำนานของจีน ทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชม ภายในเจดีย์ยังมีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็นการเล่าเรื่องราวของนางพญางูขาว และให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา ของเมืองหังโจว 

นำท่านชมเดินเล่นชม ซินเทียนตี้ซีหู ด้านใต้ของทะเลสาบซีหู ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวตะวันนิยมมาพักผ่อนบริเวณนี้

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตาคาร (3) หลังอาหารนำท่านที่พักโรงแรม DAY JOYS HOTEL  หรือเทียบเท่า

1 ต.ค. 54      หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู – อี้อู – ตลาดค้าส่ง – เหิงเตี้ยน – หมู่บ้านเจียงหนาน

เช้า         บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) หลังอาหารนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่องนางพญางูขาวกับชายคนรักชื่อ โข้เซียน ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า พฤกษชาติในนครินทร์

              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอี้อู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)หลังอาหารเดินทางถึง เมืองอี้อู ตั้งอยู่ตอนกลางของมณฑลเจ้อเจียง มีเนื้อที่ 1,105 ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนคน เมืองอี้อู เป็นเมืองค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในบริเวณมีเนื้อที่ สองล้านหกแสนตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 5 หมื่นร้านค้า  มีสินค้ากว่าสามแสนสองหมื่นชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตี้ยน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่านชมฉากน้ำป่าที่ไหลบ่าเข้าท่วม หมู่บ้านเชิงเขา   ในการแสดงชุดหมู่บ้านเจียงหนาน

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตาคาร (6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม JIAHUA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

2 ต.ค. 54      เห่งเตี้ยน – พระราชวังจำลองจิ๋นซี – ตงหยาง – พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก – ซูโจว – ทำนบลี่กง – หอรังนก – ทำนบหลี่กง

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (7)  หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่สร้างเท่าของจริงในอัตราส่วน 1:1 นำชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ เหิงเตี้ยนเวิลด์สตูดิโอ (ฮอลิวู้ดเมืองจีน) โรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ด้วยทุนเริ่มต้นสองพันล้านหยวน บนพื้นที่ 164 เอเคอร์ ประกอบด้วย 2 โรงถ่ายขนาดมหึมา สร้างฉากจำลองสถานที่สำคัญหลายยุคสมัยของจีน เช่น พระราชวังในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง, เทศกาลชิงหมิงและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์สะท้านวงการ “THE HERO” “คนม้าบินและอีกกว่า 50 เรื่อง สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมืองตงหยาง เมืองศูนย์การค้าส่งแห่งใหม่ของประเทศจีน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่รวบรวมไม้แกะสลักจากหลายๆ ที่ของประเทศจีนมาไว้ที่นี่ให้ท่านได้ชื่นชม

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งสาวงามและ เวนีสตะวันออก" นำท่านชม รังนกซูโจว มีลักษณะการสร้างคล้ายที่ปักกิ่ง

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9) หลังอาหารนำชมวิวยามราตรี ของเมืองซูโจวที่ ทำนบหลี่กง ชมแสงไฟที่ประดับประดาตามลำคลองของเมืองซูโจว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหาดไหว้ธานที่เซี่ยงไฮ้ ที่พักโรงแรม NANYA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

3 ต.ค. 54      สวนโอ่วหยวน – ผ้าไหม – นานกิง – ตลาดฟูจื่อเมี่ยว

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (10) นำท่านชม สวนโอ่วหยวน เป็นสวนที่มีชื่อเสียงของเมืองซูโจว ตกแต่งได้อย่าง สวยงามและลงตัว โรแมนติก มีลำคอลองล้อมรอบ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศในอดีต สมควรแก่เวลา นำท่านชม การผลิตผ้าจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ

              จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง นานกิง (ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง)

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

บ่าย        เดินทางถึง นานกิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู และยังเป็นอดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนในสมัยท่าน  ดร.ซุนยัดเซ็น นำท่านเที่ยวชมตลาดฟูจือเมี่ยว

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(12) จากนั้นนำท่านเข้าพักโรงแรม  YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

4 ต.ค. 54      สุสานซุนยัดเซ็น – สะพานแม่น้ำแยงซีเกียง – อู๋ซี

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (13) นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวที่สุด ของประเทศจีน เป็นสะพาน 2 ชั้น เป็นทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ

              นำชม สุสานดร.ซุนยัดเซ็น จงซานหลิงซึ่งสร้างขึ้นหลังจากดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 มีอาณาบริเวณ 20 เอเคอร์ (8 เฮคตาร์) มีบันไดหินแกรนิต 392 ชั้น ขึ้นสู่หออนุสาวรีย์ ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรีย์ลงมาเล็กน้อย

ที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14) นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง)

                 เมืองอู๋ซิ หรือมีฉายาว่าเซี่ยงไฮ้น้อยตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน  เดิมชื่อ โหย่วซีมีความหมายว่า มีดีบุกต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น อู๋ซีแปลว่าไม่มีดีบุก

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร(15) นำท่านเข้าพักโรงแรม MILIDO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

5 ต.ค. 54     พระใหญ่หลิงซาน – เมืองจำลองสวยหู่ – เซี่ยงไฮ้ – กายกรรม ERA

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16) หลังอาหารนำท่านไปชม พระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ ที่ เขาหลิงซาน หลิงซานต้าฝอ ซึ่งมีความสูง 88 เมตร ชม หอพระพุทธ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างสวยงามภายใน วัดหลิงซาน

                 นำท่านสู่ เมืองจำลองสวยหู่” (CCTV) ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ชมฉากยิ่งใหญ่ เช่น ฉากท่าเรือซุนกวน ท่าเรือโจโฉ ค่ายกลจูเก้อเหลียง (ขงเบ้ง) ฉากจำลองเผาเรือ เมืองเล่าปี่ แล้วนำท่านไปชมโชว์ยิ่งใหญ่ในฉากรบบนหลังม้าระหว่างลิโป้กับ 3 พี่น้องร่วมสาบาน เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ เซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.) เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นศุนย์กลางทางการเงินการธนาคารและยังเป็นแหล่ง ที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(18) หลังอาหารนำท่านชม กายกรรม ERA สุดยอดโชว์ของเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม EASTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

6 ต.ค. 54      เซี่ยงไฮ้ – หอจีน – ตลาดหลงหัว – หอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (19) หลังอาหาร  นำท่านชม หอจีน หอนิทรรศการแห่งประเทศจีนหรือเรียกสั้นๆว่าหอจีน มีความสูง 50 เมตร สีแดงสด โครงสร้างหอจีนเน้นสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่เรียกกันว่า เต๋าก๋งซึ่งชั้นบนใหญ่กว่าชั้นล่างลดหลั่นกันลงมา ทั้งอาคารมีเสา 56 ต้น เป็นสัญลักษณ์ความสมานสามัคคีแห่ง 56 ชนเผ่าในจีน ที่ปลายเสาแต่ละต้นล้วนแกะสลักอักษรจีนโบราณไว้คำหนึ่งตามทิศ เช่น ตงซึ่งแปลเป็นไทยว่า ตะวันออก” “ซีซึ่งแปลเป็นไทยว่า ตะวันตก หนานซึ่งแปลเป็นไทยว่า ใต้และเป๋ย ซึ่งแปลเป็นไทยว่า เหนือผู้ออกแบบหอจีนเล่าว่า หอจีนนับได้ว่าเป็นนามบัตรแห่งประเทศจีน จะเป็นสถานที่ที่ผู้ชมเรือนพันเรือนหมื่นสามารถสัมผัสวัฒนธรรมจีนและความคิดของชาวจีนตลอดจนค่านิยมจีนยุคปัจจุบันได้อย่างใกล้ชิด ถ้าจะเดินชมหอจีนให้ครบต้องใช้เวลาอย่างน้อย 40 นาที นิทรรศการภายในหอจีนสามารถสรุปได้เป็น 5 อย่าง คือ หนึ่งโรงภาพยนตร์ หนึ่งภาพวาด หนึ่งพื้นที่สีเขียว หนึ่งความประทับใจและหนึ่งความตื่นตัว

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(20)  นำท่านสู่ ตลาดหลงหัว เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสือผ้า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านสู่ หอไข่มุก เป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร / 1 วินาที จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุคร้อยปีที่ผ่านมา จนถึงยุคสงคราม ฝิ่น เรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (21) หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม  EASTERN  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

7 ต.ค. 54      เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ตลาดร้อยปี – ถนนนานกิง - รถไฟแม่เหล็ก – เชียงใหม่

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (22) นำท่านสู่ ตลาดร้อยปี ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้    พร้อมของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน นำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร (23)

              จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 กม. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินโดย  รถไฟแม่เหล็ก ความเร็วสูง 431 กม.ต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง 7 นาที เดินทางถึงสนามบิน

--.-- น.     นำท่านเหิรฟ้ากลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่

--.-- .     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

***รายการนี้ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล 6 ร้าน ใบชา,ไข่มุก,ผ้าไหม,นวดเท้า+บัวหิมะ,หยก,คริสตัล

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

อัตราค่าบริการ  22,900 บาท/ท่าน คณะ 30 ท่าน

 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก,ผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม

ü      ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน........................ เส้นทาง เชียงใหม่ – เซี่ยงไฮ้ – เชียงใหม่

ü      ค่าวีซ่า 5 วันทำการปกติ สำหรับพาสปอร์ตไทย (ค่าทำวีซ่าด่วน 2-3 วันทำการ เพิ่มท่านละ 1,000 บาท)

ü      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ

ü      ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

ü      ค่ารถตามที่ระบุไว้ในรายการ

ü      ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

ü      ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

·                          ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตลอดการเดินทางรวม 800 บาท/ท่าน

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

·                        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

·                        ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

·                        ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, กรณีขอใบเสร็จในนามบริษัท และชำระด้วยบัตรเครดิต

·                        ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูปและวิดีโอ (ถ้ามี)

·                        ค่าเซอร์วิสชาร์จ 3% กรณีชําระด้วยบัตรเครดิตธนาคาร

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน

เอกสารประกอบการเดินทาง

หนังสือเดินทางไทย

- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

- รูปถ่ายสี หน้าตรงมาตรฐาน 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

Asia >จีน
- กวางเจาแฟร์ บินตรง 4วัน โดยสายการบินไทย
- จางเจียเจี้ย 6วัน 5 คืน สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
- ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 6 วัน 4 คืน
- ปักกิ่ง สายการบินแอร์ไชน่า 5 วัน 3 คืน
- ตะลุยปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ UL
- ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน แอร์ไชน่า CA
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน แอร์เอเซีย FD
- เหมาลำ ฉางซา ตามรอยอวตาร์ จางเจียเจี้ย 6 วัน แอร์เอเซีย
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 153
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,005,818
19 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Engine by MAKEWEBEASY