Asia >จีน
เหมาลำ ฉางซา ตามรอยอวตาร์ จางเจียเจี้ย 6 วัน แอร์เอเซีย

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

สายการบินแอร์เอเซีย 

 

"จางเจียเจี้ย" ถ้ำพญามังกร โรงงานผ้าไหม - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 – ลิฟท์แก้วไป่หลง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ+บัวหิมะ ร้านชา – ภาพเขียน 10 ลี้ ลำธารแส้ทอง ร้านมีด - นั่งกระเช้าเทียนเหมินซาน ถ้าประตูสวรรค์  "เมืองฉางซา" ถนนคนเดินหวงซิงหลู่สวนเทียนซินเก๋อ

ที่พัก: จางเจียเจี้ย 3 คืน / เมืองฉางซา 1 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว)

 

27,900.-  เดินทาง  18 - 23, 20 - 25  ตุลาคม 2554

           

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซา

17.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู เคาเตอร์ สายการบินแอร์ เอเซีย (FD) เจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ของเหลวนำขึ้นเครื่อง  ทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสด ที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว  ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

19.30 เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD…(เหมาลำบินตรง) เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม

23.40 เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จะมีไกด์ท้องถิ่น และรถมารอรับ เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม “HUA TIAN HOTEL” 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง  ฉางซา – อุทยานจางเจียเจี้ยถ้ำพญามังกร โรงงานผ้าไหม

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมายพร้อมสัมภาระกระเป๋า

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานจางเจียเจี้ย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ และมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งภายในอุทยานแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำและน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศ ให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO

เที่ยง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย     จากนั้นนำท่านสู่ “ถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง)” เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย  มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร และยาวถึง 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาด 10 คนโอบ ภายในยังมีสระน้ำพญามังกร มีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ส่วนความลึกของสระนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ ในช่วงเช้าตรู่และกลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆ เปรียบเสมือนท่านอยู่บนสวงสวรรค์บนพื้นพิภพ ซึ่งผู้คนที่ได้มาถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง) ต่างประทับใจ จนไม่สามารถหาคำบรรยายถึงความสวยงานและดูน่าเล้นลับของถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง) นี้ได้จึงได้ขนามนามสระแห่งนี้ว่า สระน้ำมหัศจรรย์ของจีน จากนั้นชม “โรงงานผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม  จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง

เย็น      อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม “JINHUA HOTEL” 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3   จางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 – ลิฟท์แก้วไป่หลง – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ + บัวหิมะ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน “นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์)” อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร (ขึ้นกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ  ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินในรูปลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆกัน จากนั้นชมทิวทัศน์อันสวยงามของ “สวนจอมพลเฮ่อหลง” ซึ่งมียอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย

เที่ยง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย     ชม “เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1)” ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรื่อง อวตาร  ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิรู้ลืม และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วย “ลิฟท์แก้วไป่หลง” ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร จากนั้นไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุน ไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ

เย็น      อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

ได้เวลาอันสมควรกลับเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม “JINHUA HOTEL” 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4   จางเจียเจี้ย – ร้านชา – ภาพเขียน 10 ลี้ – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านมีด

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ “ร้านชาอันลื่อชื่อ” ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ “ภาพเขียน 10 ลี้” (นั่งรถรางไฟฟ้าไป-กลับ) ซึ่งตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก  และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

เที่ยง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย     เที่ยวชม “ลำธารจินเปียนซี  หรือลำธารแส้ม้าทอง” ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 ก.ม. ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวาร ฯลฯ ทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยประดับประดาดูสวยงามเหมือนเดินเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากที่ “ร้านมีด” ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน 

เย็น      อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

ได้เวลาอันสมควรกลับเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม “JINHUA HOTEL” 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5  จางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – เมืองฉางซา

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมายพร้อมสัมภาระกระเป๋า

จากนั้นนำท่าน “นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของ เขาเทียนเหมินซาน” ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูง เสียดฟ้างามแปลกตา ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา แล้วนำท่าน “นั่งกระเช้าลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น” ให้ท่านนั่งรถท้องถิ่นผ่านเส้นทางที่มีความโค้ง 99 โค้งสู่ “ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์” เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย เหตุที่เรียกว่า เทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว เป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลานำท่านลงจากยอดเขาเทียนเหมินซาน

เที่ยง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย     เดินทางกลับสู่ “เมืองฉางซา” ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสำนักได้สั่งการให้มีการ จัดตั้งเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียงตอนเหนือติดกับทะเลสาบตุ้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขต การปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ

เย็น      อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ได้เวลาอันสมควรกลับเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม “HUA TIAN HOTEL” 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สวนเทียนซินเก๋อ – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมายพร้อมสัมภาระกระเป๋านำท่าน

นำท่านชม “สวนสาธารณะเทียนซินเก๋อ” เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองฉางซา ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอโบราณและกำแพงเมืองเก่าที่ยังอนุรักษ์ไว้อย่างดี สถานที่แห่งนี้ได้มีแต่งกลอนเอาไว้ ซึ่งกลอนในแต่ละบทนั้น ได้แต่งเพื่อชื่นชมทิวทัศน์ของที่นี่

เที่ยง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย     จากนั้นเดินทางสู่ “ถนนคนเดินหวงซิงลู่” เพื่อเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นสำหรับเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

เย็น      อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

00.40 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  FD... (เหมาลำบินตรง)

03.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

(รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศจีน) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน) ***หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศจีน หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด***

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ผ้าไหม, ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ, ศูนย์ชา, บัวหิมะ, ร้านมีด ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

27,900.-  เดินทาง  18 - 23, 20 - 25  ตุลาคม 2554

 

 

อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฉางซา-กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศน์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 20 หยวน (จีน)  หัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ)  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว ผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง  เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า )  เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  (สำหรับช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000บาท) และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  การยกเลิกการจอง 1) การยกเลิกการจองนั้น สำหรับประเทศที่ไม่ต้องทำ Visa ทางเอเย่นต์จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  15 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น  จะคืนเงินมัดจำทั้งหมด สำหรับประเทศที่ต้องทำ Visa ทางเอเย่นต์จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  25 วัน ทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น จะคืนเงินส่วนต่างระหว่างเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดได้ชำระล่วงหน้าหรือขำระขาดให้กับการบริการต่าง ๆ เช่นค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่ามัดจำโรงแรม ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินเป็นต้น  (ยกเว้นอยู่ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องหรือช่วง High หรือ ช่วง High Peak ของสายการบิน)  2)  หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง 3) คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  หมายเหตุ 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับเพื่อนเอเย่นต์ได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  อย่างน้อย  10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  และหากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ 3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข  6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

Asia >จีน
- กวางเจาแฟร์ บินตรง 4วัน โดยสายการบินไทย
- จางเจียเจี้ย 6วัน 5 คืน สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
- ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 6 วัน 4 คืน
- ปักกิ่ง สายการบินแอร์ไชน่า 5 วัน 3 คืน
- ตะลุยปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ UL
- ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน แอร์ไชน่า CA
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน ไชน่าอีสเทริน์แอร์ไลน์ MU
- เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน แอร์เอเซีย FD
- เหมาลำ ฉางซา ตามรอยอวตาร์ จางเจียเจี้ย 6 วัน แอร์เอเซีย
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 80
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,120,749
20 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
Engine by MAKEWEBEASY