Asia >อินเดีย&เนปาล
แคชเมียร์ - ทัจ มาฮาล 8 วัน 5 คืน อินดิโก้ แอร์ไลน์

แคชเมียร์ - ทัจ มาฮาล
LAND OF PARADISE ON EARTH
 สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ บนที่ราบ แคชเมียร์ กลางหุบเขาของเทือกเขาหิมาลัย
 
           
          ชมวิถี ที่เรียบง่าย   กลางทะเลสาบดาล  เล่นสกี บนยอดเขา กุลมาร์ค ชม พาฮาลแกม  วิวสวยงาม 
นำท่านเยือนแคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ในดินแดนภารตะ สัมผัสวิถีชีวิตแบบการนอนเรือบ้านแบบแคชเมียร์ ชมธรรมชาติ บนทะเลสาบดาล ชมวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์ “กล่าวกันว่าหากใครที่เดินทางมาแคชเมียร์ แล้วไม่ได้มาพักเรือบ้านก็เปรียบเหมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์” การเยือนแคชเมียร์จะไม่สมบูรณ์แบบถ้าคุณไม่ได้ล่องเรือไปตามทะเลสาบ สัมผัสกับการนั่งเรือชิคารา ที่เป็นพาหนะที่สำคัญ กับชาวแคชเมียร์มานาน ดื่มด่ำกับบรรยากาศของทะเลสาบท่ามกลางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่กลมกลืนกัน แคชเมียร์ยังเป็นดินแดนสวรรค์ของคู่ฮันนีมูน และเป็นที่เปรียบเปรยเหมือนสวรรค์บนดิน เชิญสัมผัสกับประสบการณ์ที่ยากจะลืม


 
กำหนดการเดินทาง     12 -19 เมย /30 เมย – 7 พค 

 
 วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น.     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้นระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ  
 

วันที่สองของการเดินทาง                  เดลลี – อัครา – ทัจ มาฮาล – อัคราฟอร์ท   
01.10 น.     สู่เมือง นิวเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน อินดิโก้ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่   6E 044

04.00 น.     ถึงสนามบินสนามบิน อินทิรา คานธี นิวเดลลี

 
.........บริการอาหารเช้า ณ. โรงแรม เดินทางสู่อัครา ใช้เวลาเดินทาง 3 - 4 ชั่วโมง........

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่  ภัตตาคาร Supreeya Res.

บ่าย            จากนั้น นำท่านชม Agra Fort ”อัคราฟอร์ท” ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กมเป็น พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดย กษัตริย์อัคบาร์  ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านกระจกเงาที่ตั้งอยู่ในที่คุมขังสะท้อนเงาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสี ของพระองค์ประทับอยู่นิรันดร์
                    หลังจากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14  ภายในชั้นล่างของทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล  โดมหินอ่อนสีขาวที่สวยงามโดดเด่นเปลี่ยนสีไปตามเวลาของแสงแดดที่ทอแสงสาดทัชมาฮาล ชมวิวแม่น้ำยุมนา

เย็น             รับประทานอาหารค่ำที่.. โรงแรมที่พัก  The Grand Imperial ระดับ 4 ดาว

 

 
วันที่สาม  ของการเดินทาง            อัครา - นิวเดลลี – ตลาดจันปาร์ท 
เช้า             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
จากนั้นเดินทางกลับสู่  นิวเดลลี โดยรถโค้ช ปรับอากาศ

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่  ภัตตาคาร Lotus  Garden 

บ่าย            นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนจันปาร์ท แหล่งสินค้าพื้นเมืองมากมาย หลากหลายนานาชนิด

เย็น           รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก  CITY  MARK HOTEL ระดับ 5 ดาว

 
 
วันที่สี่  ของการเดินทาง             นิวเดลลี – ศรีนาคา 
เช้า            อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ 

11.10 น.    ออกเดินทางสู่ศรีนาคา โดยสายการบิน อินดิโก้  แอร์ เที่ยวบินที่ 6E 551

12.35 น.   เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูแคชเมียร์ หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารกลางวันที่....ภัตตาคาร

บ่าย           หลังอาหารนำท่านเดินทางชม สวนนิชาร์ ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ทิวลิป  และดอกไม้อื่นๆ.....ได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOUSE BOAT SRINAGAR พักเรือบ้าน หรือที่เรียกกันว่าโรงแรมลอยน้ำที่ทะเลสาบดาล สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ
จากนั้น นำท่านลงล่อง ชิคารา ชม วิถีชีวิต ของชาวเรือ 
ใน Dal Lake เรือชิคาราสู่ตลาดน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ระหว่างทางจะผ่านสวนผักลอยน้ำและร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้า และชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน้ำ ได้เวลาพอสมควร ได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOUSE BOAT พักเรือบ้าน 

เย็น           รับประทานอาหารค่ำที่ เรือบ้าน Houseboats , Srinagar และถ้ายังไม่ง่วงนอน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสไตล์และราคา บนเรือบ้านของท่าน .... และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
 
วันที่ห้า ของการเดินทาง     ศรีนาคา – พาฮาลแกม  
เช้า             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำท่าน  สู่ พาอาลแกม
จากนั้น เดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร “พาฮาลแกม” เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านทำครกหิน หมู่บ้านทำไม้ตีสำหรับกีฬา คลิกเก็ต ซึ่งไม้ตีนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งจะพบเห็นได้มาก ระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม ชมทุ่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ซึ่งเกสรของหญ้าฝรั้นมีสรรพคุณช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ Resort

บ่าย           ที่พาฮาลแกมนำท่านขี่ม้า (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน สำหรับท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ การขี่ม้าจะใช้เวลาไป - กลับ ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง (ค่านั่งม้าประมาณ 500 รูปี ไม่รวมในรายการทัวร์*** )และนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง เครื่องหนัง ผ้า ราคาถูกใจ...
นำท่าน.....เดินทางกลับศรีนาคา เข้าสู่ที่พัก Houseboats , Srinagar และ รับประทานอาหารค่ำ
 

 
วันที่หก ของการเดินทาง          ศรีนาคา – กุลมาร์ค    
เช้า            บริการอาหารเช้าอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  ศรีนาคา - กุลมาร์ค

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ที่รีสอร์ท.......กุลมาร์คเป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่านยูซุปซาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก  (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่ กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม เดินถึงถึงกุลมาร์ค จากนั้น นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านชมทิวทัศน์ภูเขาที่บนยอดยังมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทาง (ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ พ.ย. – เม.ย.) อิสระกับการเล่นสกี, เลื่อนหิมะ หรือถ่ายรูปทิวทัศน์,นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ             รับประทานค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พักที่ Kashmir Residensy Hotel ระดับ 4 ดาว

 
วันที เจ็ด ของการเดินทาง     ศรีนาคา – นิว  เดลลี 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ที่ รีสอร์ท....จากนั้น เตรียมเดินทางกลับ

11.25 น.    สู่เมืองเดลี โดยสายการบิน  อินดิโก้ แอร์  เที่ยวบินที่  6 E  554

12.15 น.    เดินทางถึงสนามบิน  ภายในประเทศ  เมือง นิวเดลลี บริการอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ สนามบิน อินธิรา คานธี

เย็น           รับประทานค่ำ ตามอัธยาศัย ที่ สนามบิน อินธิรา คานธี 

18.30.น    นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบิน การบิน อินดิโก้  แอร์  เที่ยวบินที่  6E 43

 
วันที่แปด  ของการเดินทาง           นิวเดลลี -  กรุงเทพฯ 
00.10 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ.............. 

 


 
 


 
     อัตราค่าบริการ                                   
 • ผู้ใหญ่ ท่านละ   39900 บาท      
 • เด็ก  2 – 12 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 35,900 บาท
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ   8,000 บาท  
 
     อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน อินดิโก้  แอร์ ค่าภาษีสนามบิน  และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ นิวเดลลี – ศรีนาคา –นิวเดลลี  ชั้นประหยัด สายการบิน อินดิโก้  แอร์
 • ค่าวีซ่า อินเดีย  /*  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) /**ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการทัวร์  /**ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทย และท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

     อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ —ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมต่างด้าว —ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่า 20 กก/ต่อท่าน

     เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 X2นิ้ว 3 ใบ — สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด   

     การชำระเงิน
 • ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

     เงื่อนไขการยกเลิก 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

     เงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน การจราจร ทางบก ทางน้ำโรงแรมที่พักในต่างประเทศ      เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ  ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะชำระค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7%  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

      หมายเหตุ   
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้นหากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
Asia >อินเดีย&เนปาล
- ฉลองปีใหม่ แสวงบุญ อินเดีย เนปาล 8วัน
- ฉลองปีใหม่ แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ตะลุยหิมะ เล่นสกี
- แคชเมียร์ - ทัจ มาฮาล 8 วัน 5 คืน อินดิโก้ แอร์ไลน์
- แพกเกจภูฏาน โดยสายการบินดรุกแอร์
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 144
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,295
23 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
Engine by MAKEWEBEASY