Asia >ญี่ปุ่น
โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3 คืน VN
SHOCK OSAKA-TOKYO
5 D 3 N (VN)
 
อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ด้วยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองโอซาก้า นารา เกียวโต นาโงย่า ชิสึโอกะ โตเกียว
นารา เมืองหลวงเก่าแห่งแรกของญี่ปุ่น และนมัสการพระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
เกียวโต นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย
ฟุชิมิอินาริ  ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
นาโงย่า ทดลองนั่งรถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซน” ความเร็วถึง 240 กม./ชม.
ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ อย่างน่าอัศจรรย์ของ  “ ภูเขาไฟฟูจิ ” และ ผ่อนคลายอิริยาบถ กับการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติ  
โกเท็มบะ เอ้าท์เลท    ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาโรงงาน
อุทยานฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ  ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน 
โตเกียว ช็อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอาซากุซ่า 
 
19-23 ธันวาคม                  39,900
27-31  ธันวาคม                 41,900
ปีใหม่ 30ธค55-03มค56     48,900
09-13 มกราคม 2556          38,900
21-25 กุมภาพันธ์ 2556       38,900

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โฮจิมินท์ -โอซาก้า
17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 6 สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์หมายเลข L เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
19.30 น. เหิรฟ้าสู่โฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 602
21.00 น. ถึงสนามบินนครโฮจิมินท์ แวะทำการเปลี่ยนเครื่อง
 
วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้า-นารา- วัดโทไดจิ -เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟุชิมิ อินาริ - นาโงย่า
00.20 น. เหิรฟ้าสู่  เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN  320
07.20 น.   ถึง เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นำท่านนมัสการหลวงพ่อโต ไดบุสสึ ที่สร้างตั้งแต่สมัยค.ศ 700 อยู่ในวิหารขนาดใหญ่ พร้อมกับขอพรตามประสงค์ วิหารและหลวงพ่อโต องค์นี้ สร้างโดยจักรพรรดิคัมมุ และเชิญให้อาหารกวางแสนเชื่องทีอยู่บริเวณรอบวัดเป็นจำนวนมาก จากนั้น นำ ท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นำชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน ตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือน เรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้า แห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่ สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหล มาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือก ซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจาย ขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็น พิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็น ไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ   กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่ โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันใน รูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จากHANDMADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและ กระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอ พร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้น ของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และ เป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตู เพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา ต่อจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง นาโงย่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์ยากินิคุสไตล์ เนื้อหลากหลายชนิด และผักสดมากมายให้ เลือกสรร  ย่างบนกระทะร้อน พร้อมด้วยซูชิ มิโซซุป เส้นอุดง ผลไม้ตามฤดูกาล และไอศกรีม) 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาโงย่า คาสเซิล พลาซ่า  หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สามของการเดินทาง     นาโงย่า – รถไฟด่วนชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ  - โกเท็มบะ เอ้าท์เลท -   ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟนาโงย่า เพื่อขึ้น รถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่สถานี มิคาวาอันโจ จากนั้นเดินทางชม ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพราะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เซ็ทอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม ชุดเท็มปุระผักและกุ้ง พร้อมด้วยนา เบะไก่และผักส่วนตัว เครื่องเคียง ซุป ซาชิมิ และข้าวโรยด้วยผงโรยข้าวชื่อดังของท้องถิ่น)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่านนั่ง รถโค้ช ขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่ สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่านยืน  ขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท โดย โกเท็มบะ เป็นที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ คาวาคูชิ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ณ โรงแรม ฟูจิโนะโบคาเอ็ง หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สี่ของการเดินทาง ทะเลสาบคาวาคูจิ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว- วัดอาซากุซ่า- ช้อปปิ้งชินจุกุ-นาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครโตเกียว นำท่านชม วัดอาซากุซ่า  วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เซ็ทอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม ชุดปลาย่าง เท็มปุระผักและกุ้ง พร้อมด้วยไข่ตุ๋น เครื่องเคียง และน้ำซุป )
บ่าย นำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอางค์  ฯลฯ ได้เวลาสมควรนำท่านสู่เมือง นาริตะ เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก
ค่ำ อิสระ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาริตะ การ์เด้น หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้าของการเดินทาง นาริตะ - โฮจิมินท์- กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบิน นาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10.00 น. เหิรฟ้าสู่โฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  VN 301
14.15 น. ถึงสนามบินนครโฮจิมินท์ เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง 
17.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  VN 603
18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************************************************************
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ ตั่วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19-23 ธันวาคม 39,900
วันที่  27-31  ธันวาคม 41,900
ปีใหม่ 30ธค55-03มค56   48,900
วันที่ 09-13 มกราคม 2556 38,900
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2556 38,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2555  และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการชำระเงิน  : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน
การยกเลิก :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท  หรือ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ 
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ : 1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
 
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 
เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
(กรุณาถอดปกเล่มพาสปอรต์ ก่อนส่งเอกสาร)ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย 
( ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน )
1. ระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใช้เพื่อในการขอ
ยื่นวีซ่า**หน้าสุดท้าย**
2. หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า  6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ห้ามสวมแว่นตา หรือหมวก และที่คาดผม แต่งกายสุภาพ ห้ามยิ้มเห็นฟัน 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ถ้ามี
5. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ) ทุกหน้าทุกแผ่น
7. กรณีลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
8. กรณีเจ้าของบริษัท หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
9. นักเรียน 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
a. นักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
10. ทะเบียนสมรส / มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ 
11. บิดาหรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารบิดาหรือ มารดา * 
หนังสือยินยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทูต ถ้าคนเดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
12. ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย * 
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
13. บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้  * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย * 
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
14. กรณีเป็นแม่บ้านสามารถใช้การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
15. ข้าราชการ ต้องใช้ใบรับรองการงาน ระบุตำแหน่งและเงินเดือนจากต้นสังกัด พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
16. ยื่นวีซ่าเดี่ยวจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา
REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์  จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด และใช้ตั๋วกรุ๊ปเท่านั้น
 
REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์  จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยว ด้วยตนเอง แต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป เมื่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วทุกท่าน กรุณานำพาสปอร์ตให้หัวหน้าทัวร์เพื่อรายงานต่อสถานฑูตญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
Asia >ญี่ปุ่น
- ซับโปโร สกี 6วัน4คืน โดยสายการบินไทย
- SNOW MONSTER & SKI TRAINING 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
- ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ ฟูจิเท็น โตเกียว 6 วัน 3 คืน JAL
- HI SAPPOR6วัน4คืนโดยสายการบินไทย
- WINTER JAPAN 1 - TOKYO - fUJI TEN RESORT
- โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3 คืน VN
- ซับโปโร สกี ปีใหม่ 5 วัน 3 คืน TG
- ฮอคไกโด สโนว์ 5 วัน 3 คืน TG
- นิกโก้ Winter 6 วัน 3 คืน JL
- ทาคายาม่า Winter 6 วัน 3 คืน JL
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 527
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,058,693
16 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
Engine by MAKEWEBEASY